Dany jest okrąg o równaniu (x+4)^2+(y-6)^2=100. Środek tego okręgu ma współrzędne

Dany jest okrąg o równaniu \((x+4)^2+(y-6)^2=100\). Środek tego okręgu ma współrzędne:

\((-4,-6)\)
\((4,6)\)
\((4,-6)\)
\((-4,6)\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy tutaj z równania okręgu \((x-a)^2+(y-b)^2=r^2\), gdzie \(a\) oraz \(b\) to współrzędne środka okręgu \(S=(a;b)\), natomiast \(r\) to długość jego promienia. Znając ten wzór i uważając na znaki możemy bez przeszkód wyznaczyć współrzędne środka okręgu:
$$(x+4)^2+(y-6)^2=100 \\
(x-(-4))^2+(y-6)^2=100$$

Odczytując z tego wzoru odpowiednie współrzędne możemy powiedzieć, że \(S=(-4;6)\).

Odpowiedź:

D. \((-4,6)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments