Matura – Matematyka – Maj 2017 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – maj 2017. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2017

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(5^8\cdot16^{-2}\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Liczba \(2\log_{2}3-2\log_{2}5\) jest równa:

Zadanie 4. (1pkt) Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011r. o \(120\%\) i obecnie jest równa \(8910\). Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

Zadanie 5. (1pkt) Równość \((x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2\) jest:

Zadanie 6. (1pkt) Do zbioru rozwiązań nierówności \((x^4+1)(2-x)\gt0\) nie należy liczba:

Zadanie 7. (1pkt) Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x\ge4\).

Zadanie 8. (1pkt) Równanie \(x(x^2-4)(x^2+4)=0\) z niewiadomą \(x\):

Zadanie 9. (1pkt) Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\) jest liczba:

Zadanie 10. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f(x)=ax^2+bx+c\), o miejscach zerowych: \(-3\) i \(1\).

matura z matematyki

Współczynnik \(c\) we wzorze funkcji \(f\) jest równy:

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=a^x\). Punkt \(A=(1,2)\) należy do wykresu funkcji.

matura z matematyki

Podstawa \(a\) potęgi jest równa:

Zadanie 12. (1pkt) W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\), określonym dla \(n\ge1\), dane są: \(a_{1}=5\), \(a_{2}=11\). Wtedy:

Zadanie 13. (1pkt) Dany jest trójwyrazowy ciąg geometryczny \((24,\;6,\;a-1)\). Stąd wynika, że:

Zadanie 14. (1pkt) Jeżeli \(m=sin50°\), to:

Zadanie 15. (1pkt) Na okręgu o środku w punkcie \(O\) leży punkt \(C\) (zobacz rysunek). Odcinek \(AB\) jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy \(α\) ma miarę:

matura z matematyki

Zadanie 16. (1pkt) W trójkącie \(ABC\) punkt \(D\) leży na boku \(BC\), a punkt \(E\) leży na boku \(AB\). Odcinek \(DE\) jest równoległy do boku \(AC\), a ponadto \(|BD|=10\), \(|BC|=12\) i \(|AC|=24\) (zobacz rysunek).

matura z matematyki

Długość odcinka \(DE\) jest równa:

Zadanie 17. (1pkt) Obwód trójkąta przedstawionego na rysunku jest równy:

matura z matematyki

Zadanie 18. (1pkt) Na rysunku przedstawiona jest prosta \(k\) o równaniu \(y=ax\), przechodząca przez punkt \(A=(2,-3)\) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt \(α\) nachylenia tej prostej od osi \(Ox\). Zatem:

matura z matematyki

Zadanie 19. (1pkt) Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste \(k\) i \(l\) przecinają się pod kątem prostym w punkcie \(A=(-2,4)\). Prosta \(k\) jest określona równaniem \(y=-\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}\). Zatem prostą \(l\) opisuje równanie:

Zadanie 20. (1pkt) Dany jest okrąg o środku \(S=(2,3)\) i promieniu \(r=5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

Zadanie 21. (1pkt) Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest \(3\) razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe \(140\). Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Promień \(AS\) podstawy walca jest równy wysokości \(OS\) tego walca. Sinus kąta \(OAS\) (zobacz rysunek) jest równy:

matura z matematyki

Zadanie 23. (1pkt) Dany jest stożek o wysokości \(4\) i średnicy podstawy \(12\). Objętość tego stożka jest równa:

Zadanie 24. (1pkt) Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: \(3,5,7,9,x,15,17,19\) jest równa \(11\). Wtedy:

Zadanie 25. (1pkt) Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od \(1\) do \(24\) losujemy jedną liczbę. Niech \(A\) oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem \(24\). Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest równe:

Zadanie 26. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(8x^2-72x\le0\).

Zadanie 27. (2pkt) Wykaż, że liczba \(4^{2017}+4^{2018}+4^{2019}+4^{2020}\) jest podzielna przez \(17\).

Zadanie 28. (2pkt) Dane są dwa okręgi o środkach w punktach \(P\) i \(R\), styczne zewnętrznie w punkcie \(C\). Prosta \(AB\) jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach \(A\) i \(B\) oraz \(|\sphericalangle APC|=α\) i \(|\sphericalangle ABC|=β\) (zobacz rysunek). Wykaż, że \(α=180°-2β\).

matura z matematyki

Zadanie 29. (4pkt) Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\) wzorem \(f(x)=ax^2+bx+c\). Największa wartość funkcji \(f\) jest równa \(6\) oraz \(f(-6)=f(0)=\frac{3}{2}\). Oblicz wartość współczynnika \(a\).

Zadanie 30. (2pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość \(26cm\), a jedna z przyprostokątnych jest o \(14cm\) dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta.

Zadanie 31. (2pkt) W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\), określonym dla \(n\ge1\), dane są: wyraz \(a_{1}=8\) i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu \(S_{3}=33\). Oblicz różnicę: \(a_{16}-a_{13}\).

Zadanie 32. (5pkt) Dane są punkty \(A=(-4,0)\) i \(M=(2,9)\) oraz prosta \(k\) o równaniu \(y=-2x+10\). Wierzchołek \(B\) trójkąta \(ABC\) to punkt przecięcia prostej \(k\) z osią \(Ox\) układu współrzędnych, a wierzchołek \(C\) jest punktem przecięcia prostej \(k\) z prostą \(AM\). Oblicz pole trójkąta \(ABC\).

Zadanie 33. (2pkt) Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od \(40\) i podzielna przez \(3\). Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 34. (4pkt) W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa \(\frac{5\sqrt{3}}{4}\), a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe \(\frac{15\sqrt{3}}{4}\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

31 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
mk

Zad. 5. Fakt, że perfidnie sugeruje się, iż równanie może mieć tylko jedno rozwiązanie. Można podejść do niego trochę inaczej. Po przeniesieniu prawej strony równania na lewo otrzymamy postać, w której po lewej stronie wystąpi różnica kwadratów, a po prawej zero. Różnica kwadratów dwóch liczb to iloczyn sumy i różnicy tych liczb. Iloczyn jest równy zero, gdy jeden z czynników jest równy zero. Dochodzimy do postaci podanej przez Autora. Nie musimy liczyć wyróżnika równania kwadratowego.

Maja
Reply to  mk

A nie powinno się wykonać tego zadania wzorem skróconego mnożenia?

Madzia

Matura 2017 zadanie 26. Metoda delty wyszło mi ze pierwiastek z delty jest równy 72 wtedy x1=-5 a x2=4 , dlaczego tam jest zupełnie inaczej według innej metody?

Madzia
Reply to  SzaloneLiczby

O jezu faktycznie, aż mi głupio :D Dziękuję bardzo za wyjaśnienie jak i odpowiedź:)

Sinus

Błąd w zadaniu 14, powinno być (90*-50*)

Michał

Błąd w zadaniu 4, powinna być odpowiedź C.

Kuba

Błąd w zadaniu 33. A jest równe 9 a nie 10

Jola

Świetnie wytłumaczone!

Karolina

Jest błąd w zadaniu 34.
Pole powierzchni bocznej wynosi 15 pierwiastków z trzech dzielone na 4. Wy z kolei napisaliście że jest to taka sama wartość jak wysokość krawędzi bocznej stąd też błąd w wyliczeniu krawędzi podstawy. A za nim kolejne błędy w liczeniu

RF

Zad.34
W trójkącie równobocznym h=a*pierw.z 3/2 wobec tego przy obliczonym a=2 wysokość ściany bocznej powinna być pierw. z 3 a nie 5 pierw.z3/4.

Matma

Czy tylko ja nie rozumiem polecenia zadania 34?
„(…)wysokosc ściany bocznej PROSTOPADŁA do krawędzi podstawy(…)”.
W jaki sposób ona jest prostopadla, przecież nie jest? Ściana boczna w ostroslupie przecież zawsze jest nachylona pod kątem ostrym!

Matma
Reply to  SzaloneLiczby

No dobrze, ale na rysunku jednak jest zaznaczona ta wysokość na ścianie bocznej. Czy to jest to samo ? Czy ta 'nachylona’ wysokość nie powinna być dłuższa od tej prostopadłej?
P.S. to najlepsza stronka do matmy, dziękuję za wszystko:)

Nicolo

Dzień dobry. Pytanie odnośnie zadania 17. Bo jak się określa czy to tg czy sin, bo trochę się w tym gubię, dlaczego tak tam jest. Z góry dziękuję za odpowiedz :)

Nicolo
Reply to  SzaloneLiczby

Jasne, dziękuję :)

Tomek

zad,9

Próbuję robić sposobem następującym:
(3) to pierwiastek z 3.

Opuszczam nawias i mam

(3) x + (3) – 12 = 0
(3) x = 12 – (3)
(3) x = 2(3) – (3)
(3) x = (3) /:(3)
x = 1

Na jakim etapie jest błąd?

Tomek
Reply to  SzaloneLiczby

Faktycznie, prosty błąd, dzięki :)
Analizowałem przez jakiś czas to zadanie i nie wiem skąd przestawiłem się na pierwiastek.

Polak

w zad. 27 można było zrobić 17*4 do 2017+ 17*4do 2018?

hnoik

w zadaniu 26 z delty wyszło mi x1=-3 i x2=3, w photomath ten sam przykład sprawdziłem i też tyle wychodzi, więc nwm który już poprawny