Matura – Matematyka – Maj 2016 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – maj 2016. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2016

Zadanie 1. (1pkt) Dla każdej dodatniej liczby \(a\) iloraz \(\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\) jest równy:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi \(48\%\) liczby \(a\) oraz \(32\%\) liczby \(c\). Wynika stąd, że:

Zadanie 4. (1pkt) Równość \((2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}\) jest prawdziwa dla:

Zadanie 5. (1pkt) Jedną z liczb, które spełniają nierówność \(-x^5+x^3-x\lt-2\), jest:

Zadanie 6. (1pkt) Proste o równaniach \(2x-3y=4\) i \(5x-6y=7\) przecinają się w punkcie \(P\). Stąd wynika, że:

Zadanie 7. (1pkt) Punkty \(ABCD\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek).

matura z matematyki

Miara kąta \(BDC\) jest równa:

Zadanie 8. (1pkt) Dana jest funkcja liniowa \(f(x)=\frac{3}{4}x+6\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

Zadanie 9. (1pkt) Równanie wymierne \(\frac{3x-1}{x+5}=3\), gdzie \(x\neq-5\):

Zadanie 10. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

matura z matematyki

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

matura z matematyki

Najmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1,2\rangle\) jest równa:

Zadanie 12. (1pkt) Funkcja \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy \(f(-\sqrt[3]{3})\) jest równa:

Zadanie 13. (1pkt) W okręgu o środku w punkcie \(S\) poprowadzono cięciwę \(AB\), która utworzyła z promieniem \(AS\) kąt o mierze \(31°\) (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość \(10\). Odległość punktu \(S\) od cięciwy \(AB\) jest liczbą z przedziału:

matura z matematyki

Zadanie 14. (1pkt) Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(8\), a różnica tego ciągu jest równa \(-\frac{3}{2}\). Siódmy wyraz tego ciągu jest równy:

Zadanie 15. (1pkt) Ciąg \((x,\;2x+3,\;4x+3)\) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

Zadanie 16. (1pkt) Przedstawione na rysunku trójkąty \(ABC\) i \(PQR\) są podobne. Bok \(AB\) trójkąta \(ABC\) ma długość:

matura z matematyki

Zadanie 17. (1pkt) Kąt \(α\) jest ostry i \(tgα=\frac{2}{3}\). Wtedy:

Zadanie 18. (1pkt) Z odcinków o długościach: \(5,\;2a+1,\;a-1\) można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że:

Zadanie 19. (1pkt) Okręgi o promieniach \(3\) i \(4\) są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu \(4\) w punkcie \(P\) przechodzi przez środek okręgu o promieniu \(3\) (zobacz rysunek).

matura z matematyki

Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności \(P\), jest równe:

Zadanie 20. (1pkt) Proste opisane równaniami \(y=\frac{2}{m-1}x+m-2\) oraz \(y=mx+\frac{1}{m+1}\) są prostopadłe, gdy:

Zadanie 21. (1pkt) W układzie współrzędnych dane są punkty \(A=(a,6)\) oraz \(B=(7,b)\). Środkiem odcinka \(AB\) jest punkt \(M=(3,4)\). Wynika stąd, że:

Zadanie 22. (1pkt) Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy:

Zadanie 23. (1pkt) Kąt rozwarcia stożka ma miarę \(120°\), a tworząca tego stożka ma długość \(4\). Objętość tego stożka jest równa:

Zadanie 24. (1pkt) Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).

matura z matematyki

Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupa kąt \(α\) o mierze:

Zadanie 25. (1pkt) Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: \(31, 16, 25, 29, 27, x\) jest równa \(\frac{x}{2}\). Mediana tych liczb jest równa:

Zadanie 26. (2pkt) W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
$$
\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c}
\text{Kolejne lata} & \text{1} & \text{2} & \text{3} & \text{4} & \text{5} & \text{6} \\
\hline
\text{Przyrost [w cm]} & \text{10} & \text{10} & \text{7} & \text{8} & \text{8} & \text{7}
\end{array}
$$

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do \(1cm\). Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Zadanie 27. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-4x\gt3x^2-6x\).

Zadanie 28. (2pkt) Rozwiąż równanie \((4-x)(x^2+2x-15)=0\).

Zadanie 29. (2pkt) Dany jest trójkąt prostokątny \(ABC\). Na przyprostokątnych \(AC\) i \(AB\) tego trójkąta obrano odpowiednio punkty \(D\) i \(G\). Na przeciwprostokątnej \(BC\) wyznaczono punkty \(E\) i \(F\) takie, że \(|\sphericalangle DEC|=|\sphericalangle BGF|=90°\) (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt \(CDE\) jest podobny do trójkąta \(FBG\).

matura z matematyki

Zadanie 30. (2pkt) Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=2n^2+2n\) dla \(n\ge1\). Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.

Zadanie 31. (2pkt) Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem \(R=log\frac{A}{A_{0}}\), gdzie \(A\) oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, \(A_{0}=10^{-4}\) jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile \(6,2\) w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy - mniejsza od \(100cm\).

Zadanie 32. (4pkt) Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o \(50°\). Oblicz kąty tego trójkąta.

Zadanie 33. (5pkt) Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego \(ABCS\) jest trójkąt równoboczny \(ABC\). Wysokość \(SO\) tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa \(27\). Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa \(ABCS\) oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.

Zadanie 34. (4pkt) Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa \(30\). Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

36 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
zadam43

Czy zadanie 34 (Maj 2016)jest na pewno dobrze rozwiązane? Losujemy bez zwracania!!!!

zadam43
Reply to  SzaloneLiczby

Może ja czegoś nie rozumiem, ale pary liczb np. (16, 14) i (14, 16) mi się nie podobają. Bo jeśli wylosowaliśmy za pierwszym razem 14 to skąd się wzięła w drugim losowaniu. Dotyczy to 5 par.

zadam43
Reply to  SzaloneLiczby

No logiczne to. Czyli oprócz prawdopodobieństwa mamy tu również trochę logiki :)

maria
Reply to  SzaloneLiczby

a opcja 15,15?

siemaneczko

czemu zad 33 różni się od tego co patrzyłem na oficjalnej stronie cke?

Patryk3189

bardzo pomocna strona w przygotowywaniu do maturki :D ;)

niezdammatury

ogólnie to pytanie do zadania 26. jak by to wyglądało robiąc zamiast 8 i 1/3 dać 8.333? Przepraszam, jeżeli głupie pytanie

Mateusz

w zadaniu 34. w ostatnim podpunkcie; czy pierwiastek z trzech mnożony przez pierwiastek z 30 nie da wyniku po prostu 90? :D w mianowniku pierwiastki mnożone przez siebie widnieją po prostu jako 30 :P

Mateusz
Reply to  SzaloneLiczby

aa, no racja – chyba nie spojrzałem na to zbyt dokładnie :D w każdym razie już wszystko jasne, bardzo dziękuję!

nwm

Mam pytanie ,czy jeśli w zadaniu 27 funkcję −x2+2x>0 pomnożę przez -1 na x2-2x<0 żeby parabola była do góry a wyjdzie mi wynik taki sam ,to czy nie będzie to błąd ? Czy można tak zrobić? Czy uznają to za błąd?

Maria0305

w zadaniu 27 jak obliczam x1 to mi wychodzi -2, a nie tak jak jest w odpowiedzi 2… Gdzie jest błąd??

Magdalena

Super pomocna strona!

Emiii

Super stronka ☺️

Last edited 3 lat temu by Emiii
juju

Dlaczego w 34 nie ma ( 15,15 ) które po dodaniu też daje 30

Last edited 3 lat temu by juju
pytanko

Czy w zadaniu 34, moc A nie będzie wynosiła 11? Do tych wszystkich wypisanych liczb dopisałam jeszcze (15; 15)

Dax

A ja mam takie pytanie, czy zadanie 29 można zrobić na podstawie cechy podobieństwa „bok-kąt-bok”?

Ursidae

Jestem ciekawy czemu obliczony bok trójkąta PO1 w zadaniu 19 to jednocześnie wysokość tego trójkąta. Myślałem, ze potrzebne będzie tu obliczenie typu ab/c, a tu bok to długość. Mógłbyś wyjaśnić czemu?

SzalonyMis
Reply to  SzaloneLiczby

Ok, oświeciło mnie właśnie, rozumiałem wysokość jako przekątną trójkąta…

anix44

Nie rozumiem dlaczego w zadaniu 30 a2 jest rozpisane jako 2(n+1)2+2(n+1), czy ktoś mógłby mi objaśnić skąd to się wzięło?

krystian

czy jesli w zadaniu 30 dla a1 podstawie 1, dla a2 podstawie 2 i tak dalej… i sumy tych wyrazow daja liczbe ktora jest kwadratem liczby naturalnej to czy zadanie jest wykonane dobrze?
a1= 2+2=4
a2= 2(razy)4+2(razy2)=12
a1+a2= 16 co daje nam liczbę która jest kwadratem liczby naturalnej (4) taka sama zależność wychodzi przy a3 i a 4.

krystian
Reply to  SzaloneLiczby

okej dziękuje