Matura – Matematyka – Przykładowy arkusz CKE 2023 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi do przykładowego arkuszu przygotowanego przez CKE, który jest materiałem edukacyjnym dla uczniów przygotowujących się do matury z matematyki na poziomie podstawowym (tzw. Formuła 2023). Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury.

Przykładowy arkusz CKE 2023

Zadanie 1. (1pkt) Wartość wyrażenia \(6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Wartość wyrażenia \(log_{7}98-log_{7}2\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra \(2\), jest:

Zadanie 4. (1pkt) Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) wartość wyrażenia \((3+4a)^2-(3-4a)^2\) jest równa:

Zadanie 5. (2pkt) Dane są dwie przecinające się proste. Miary kątów utworzonych przez te proste zapisano za pomocą wyrażeń algebraicznych (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Dokończ zdanie. Wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe.

Układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste, jest układ:

Zadanie 6. (1pkt) Dany jest wielomian \(W(x)=3x^3+kx^2-12x-7k+12\), gdzie \(k\) jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba \((-2)\) jest pierwiastkiem tego wielomianu. Liczba \(k\) jest równa:

Zadanie 7. (1pkt) Równanie \(\dfrac{(4x-6)(x-2)^2}{2x(x-1,5)(x+6)}=0\) ma w zbiorze liczb rzeczywistych:

Zadanie 8. (1pkt) Spośród rysunków A–D wybierz ten, na którym prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność:
$$|x+1|\le2$$

Zadanie 9. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej \(n\) liczba \(n^2+2023\) jest podzielna przez \(8\).

Zadanie 10. (5pkt) Dana jest funkcja kwadratowa \(f\), której fragment wykresu przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) na rysunku obok. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji \(f\), oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.
matura z matematyki

Zadanie 10.1. (1pkt) Funkcja \(g\) jest określona za pomocą funkcji \(f\) następująco: \(g(x)=f(x-2)\). Wykres funkcji \(g\) przedstawiono na rysunku:

Zadanie 10.2. (1pkt) Wyznacz i zapisz w miejscu wykropkowanym poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(f(x)\le0\).
$$.....................$$

Zadanie 10.3. (3pkt) Wyznacz wzór funkcji kwadratowej \(f\) w postaci kanonicznej. Zapisz obliczenia.

Zadanie 11. (1pkt) Dana jest funkcja liniowa \(f\) określona wzorem \(f(x)=ax+b\) gdzie \(a\) i \(b\) są liczbami rzeczywistymi. Wykres funkcji \(f\) przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) na rysunku obok.
matura z matematyki

Współczynniki \(a\) i \(b\) we wzorze funkcji \(f\) spełniają warunki:

Zadanie 12. (1pkt) Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny \(P\) swojego produktu na liczbę \(Q\) kupujących ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o \(1\) jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o \(3\) jednostki. Ponadto przy cenie równej \(5\) jednostek liczba kupujących jest równa \(12\) jednostek.

Funkcja, która opisuje zależność liczby kupujących ten produkt od jego ceny, ma wzór:

Zadanie 13. (4pkt) Czas \(T\) półtrwania leku w organizmie to czas, po którym masa leku w organizmie zmniejsza się o połowę – po przyjęciu jednorazowej dawki. Przyjmij, że po przyjęciu jednej dawki masa \(m\) leku w organizmie zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą:
$$m(t)=m_{0}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$
gdzie:
\(m_{0}\) – masa przyjętej dawki leku
\(T\) – czas półtrwania leku
\(t\) – czas liczony od momentu przyjęcia dawki.

W przypadku przyjęcia kilku(nastu) dawek powyższa zależność pozwala obliczyć, ile leku pozostało w danym momencie w organizmie z każdej poprzednio przyjętej dawki. W ten sposób obliczone masy leku z przyjętych poprzednich dawek sumują się i dają informację o całkowitej aktualnej masie leku w organizmie. Pacjent otrzymuje co \(4\) dni o tej samej godzinie dawkę \(m_{0}=100 mg\) leku \(L\). Czas półtrwania tego leku w organizmie jest równy \(T=4\) doby.

Zadanie 13.1. (1pkt) Wykres zależności masy \(M\) leku \(L\) w organizmie tego pacjenta od czasu \(t\), liczonego od momentu przyjęcia przez pacjenta pierwszej dawki, przedstawiono na rysunku:

Zadanie 13.2. (3pkt) Oblicz masę leku \(L\) w organizmie tego pacjenta tuż przed przyjęciem jedenastej dawki tego leku. Wynik podaj w zaokrągleniu do \(0,1 mg\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 14. (1pkt) Klient wpłacił do banku \(20 000 zł\) na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości \(3\%\) od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po \(2\) latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa:

Zadanie 15. (1pkt) Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=-3n+5\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\).
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczby \(2, (-1), (-4)\) są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu \((a_{n})\).

P

F

\((a_{n})\) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej \(5\).

P

F

Zadanie 16. (1pkt) Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(|AB|=6\), \(|BC|=5\), \(|AC|=10\).

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Cosinus kąta \(ABC\) jest równy \((-0,65)\).

P

F

Trójkąt \(ABC\) jest rozwartokątny.

P

F

Zadanie 17. (1pkt) Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), dany jest okrąg o środku \(S=(2,-5)\) i promieniu \(r=3\). Równanie tego okręgu ma postać:

Zadanie 18. (1pkt) Odcinki \(AD\) i \(BC\) przecinają się w punkcie \(O\). W trójkątach \(ABO\) i \(ODC\) zachodzą związki: \(|AO|=5\), \(|BO|=3\), \(|OC|=10\), \(|\sphericalangle OAB|=|\sphericalangle OCD|\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Oblicz długość boku \(OD\) trójkąta \(ODC\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (2pkt) Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), dana jest prosta \(k\) o równaniu \(y=-3x+1\).

1. Jedną z prostych równoległych do prostej \(k\) jest prosta o równaniu:

2. Jedną z prostych prostopadłych do prostej \(k\) jest prosta o równaniu:

Zadanie 20. (1pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) dany jest kwadrat \(ABCD\). Wierzchołki \(A=(-2,1)\) i \(C=(4,5)\) są końcami przekątnej tego kwadratu. Długość przekątnej kwadratu \(ABCD\) jest równa:

Zadanie 21. (1pkt) Odcinek \(AB\) jest średnicą okręgu o środku w punkcie \(O\) i promieniu \(r=8\) (zobacz rysunek). Cięciwa \(AC\) ma długość \(8\sqrt{3}\).
matura z matematyki

Miara kąta \(BAC\) jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(4tg\alpha=3sin^2\alpha+3cos^2\alpha\). Tangens kąta \(\alpha\) jest równy:

Zadanie 23. (1pkt) Dane są dwa trójkąty podobne \(ABC\) i \(KLM\) o polach równych – odpowiednio – \(P\) oraz \(2P\). Obwód trójkąta \(ABC\) jest równy \(x\).

Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Obwód trójkąta \(KLM\) jest równy:

A.
B.
\(\sqrt{2}\cdot x\)
\(2x\)
ponieważ stosunek obwodów trójkątów podobnych jest równy
1
2
3
kwadratowi stosunku pól tych trójkątów.
pierwiastkowi kwadratowemu ze stosunku pól tych trójkątów.
stosunkowi pól tych trójkątów.

Zadanie 24. (1pkt) Punkty \(A\) oraz \(B\) leżą na okręgu o środku \(O\). Proste \(k\) i \(l\) są styczne do tego okręgu w punktach – odpowiednio – \(A\) i \(B\). Te proste przecinają się w punkcie \(S\) i tworzą kąt o mierze \(76°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Miara kąta \(OBA\) jest równa:

Zadanie 25. (1pkt) Powierzchnię boczną graniastosłupa prawidłowego czworokątnego rozcięto wzdłuż krawędzi bocznej graniastosłupa i rozłożono na płaszczyźnie. Otrzymano w ten sposób prostokąt \(ABCD\), w którym bok \(BC\) odpowiada krawędzi rozcięcia (wysokości graniastosłupa). Przekątna \(AC\) tego prostokąta ma długość \(16\) i tworzy z bokiem \(BC\) kąt o mierze \(30°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie 26. (1pkt) Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny \(ABCS\) o podstawie \(ABC\). Punkty \(D\), \(E\) i \(F\) są środkami – odpowiednio – krawędzi bocznych \(AS\), \(BS\) i \(CS\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Stosunek objętości ostrosłupa \(DEFS\) do objętości ostrosłupa \(ABCS\) jest równy:

Zadanie 27. (1pkt) Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny \(ABCDEF\) (zobacz rysunek obok). Na którym z rysunków prawidłowo narysowano, oznaczono i podpisano kąt \(\alpha\) pomiędzy ścianą boczną \(ACFD\) i przekątną \(AE\) ściany bocznej \(ABED\) tego graniastosłupa?
matura z matematyki

Zadanie 28. (3pkt) W pojemniku znajdują się losy loterii fantowej ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od \(1000\) do \(9999\). Każdy los, którego numer jest liczbą o sumie cyfr równej \(3\), jest wygrywający. Uczestnicy loterii losują z pojemnika po jednym losie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający.

Zadanie 29. (4pkt) Rozważamy wszystkie równoległoboki o obwodzie równym \(200\) i kącie ostrym o mierze \(30°\). Podaj wzór i dziedzinę funkcji opisującej zależność pola takiego równoległoboku od długości \(x\) boku równoległoboku. Oblicz wymiary tego z rozważanych równoległoboków, który ma największe pole, i oblicz to największe pole.

Zadanie 30. (2pkt) W pewnej grupie \(100\) uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażony w godzinach – dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas.
matura z matematyki

Zadanie 30.1. (1pkt) Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Mediana dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa \(2,25\) godziny.

P

F

Połowa z tej grupy uczniów korzysta dziennie z komputera przez mniej niż \(2,5\) godziny.

P

F

Zadanie 30.2. (1pkt) Dominanta dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa:

Arkusz w formie PDF znajdziesz tutaj:

19 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa

Bardzo dziękuje za te wspaniałe materiały . Mam prośbę. Proszę o wytłumaczenie dlaczego w zad . 29, obliczamy p wierzchołka paraboli , i dlaczego p=długość boku a.

Paweł

Witam, mam pytanie odnośnie zadania 14 a brzmi ono następująco: Za to zadanie jest dokładnie jeden punkt, czy jeżeli zrobiłbym je swoim sposobem nie używając wzoru w taki sposób, że przyjąłbym że 100% to 20000 a 1% z tego to 200, w wyniku tego otrzymałbym że 3% to 600 dodał to i wyszło by mi 20600 i znowu tym samym sposobem, przyjąłbym że 3% to 618 dodał i ostatecznie by mi wyszło 21218, po czym podstawiłbym tej wynik do jednej z odpowiedzi to czy było ono by w jakiś sposób punktowane, czy należy je zrobić tylko za pomocą wzoru?

Adam

Witam. Doceniam ogrom pracy włożony w prowadzenie Szalonych liczb. Robicie wspaniałą robotę.
Wiadomo, że przy tak wielu rozwiązywanych zadań mogą się zdarzyć usterki.
W zadaniu 14 :
Dlaczego p = 0,02 winno być oczywiście p=0,03
Dlaczego n=12 winno być n=2,
co z resztą wynika z dalszego Waszego rozwiązania. Typowa pomyłka „klawiaturowa”.
Życzę zapału do dalszej pracy i jeszcze raz dziękuję za to co robicie. Pozdrawiam.

Adam
Reply to  SzaloneLiczby

Bardzo doceniam Pana pracę, chciałbym się zapytać jakie są jeszcze inne dostępne arkusze z nowejterazmatury, ponieważ jestem w klasie maturalnej, a ciężko mi znaleźć inne arkusze z zakresem materiału który mnie obowiązuje i ma tak dobrze wyjaśnione odpowiedzi. Pozdrawiam.

Anna

Bardzo dziękuję za tą stronę. Bardzo mi pomaga, często z niej korzystam. Pozdrawiam, nauczycielka z Opola.

Kamil

Dlaczego w zadaniu 28 spośród losów w których numerze jest liczba 3 jako zdarzenie sprzyjające bierzemy pod uwagę tylko los o numerze 3000?

Simon

Czy w zadaniu 9 można zrobić tak?

(2k+1)^2 + 2023 = 4k^2 + 4K + 2024

A potem wykazać

4(k^2+k+506) i 2(2k^2+ 2k+1012)

Napisać ze liczy w nawiasach są całkowite
I napisać ze skoro liczba podzielna przez 2 i 4 to jest podzielna prze 8
Z góry dziękuje :)

Bartosz

Czy w 25 zadaniu jeśli rozcinamy wzdłuż krawędzi bocznej to |AB|=8 to H, a krawędź podstawy wyjdzie 4a=8√3 i a=2√3, zamiast a=2?

Jakub

Skąd wiadomo, że w zadaniu 21 kąt BCA jest prostokątny?

Mikołaj

Dziękuję za rozwiązania, ale mam pytanie dot. zadania 29. Dlaczego w kroku 2 używamy wzoru na pole rombu, a nie równoległoboku? Rozumiem, że potem w praniu wychodzi romb przy p wierzchołkowym, ale czy ktoś może się doczepić na maturze do takiego toku rozumowania? Nie chcę być uszczypliwy, ani nic z tych rzeczy, zwyczajna ludzka ciekawość.