Matura próbna – Matematyka – Nowa Era 2022 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury próbnej na poziomie podstawowym – Nowa Era 2022. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura próbna z matematyki (poziom podstawowy) - Nowa Era 2022

Zadanie 1. (1pkt) Jeśli \(a=\frac{2}{3}\) i \(b=\frac{3}{2}\), to wartość wyrażenia \(\dfrac{a+2b}{a-2b}\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\dfrac{6^{2022}\cdot2^{2022}}{12^{2021}}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) W firmie XYZ \(48\%\) pracowników zna język angielski, a spośród nich \(8\%\) zdało egzamin państwowy z tego języka i posiada międzynarodowy certyfikat językowy. Wynika stąd, że najmniejsza możliwa liczba pracowników firmy to:

Zadanie 4. (1pkt) Liczba \(\dfrac{7\sqrt{2}}{1-2\sqrt{2}}\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Liczba \(log_{2}12-log_{2}3+log_{2}1\) jest równa:

Zadanie 6. (1pkt) Dla dowolnych liczb \(x\) i \(y\) wyrażenie \((2x-y)^2-(x+2y)^2\) jest równe:

Zadanie 7. (1pkt) Proste o równaniach \(y=x+4\) i \(y=-2x+m+1\) przecinają się w punkcie, którego obie współrzędne są dodatnie. Wynika stąd, że \(m\) należy do przedziału:

Zadanie 8. (1pkt) Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(3(x-4)\le5(x-6)+29\) jest:

Zadanie 9. (1pkt) Liczba wszystkich dodatnich dzielników liczby \(60\) jest równa:

Zadanie 10. (1pkt) Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\dfrac{x^2-x-3}{x^2-9}\) dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od \(3\) i \(-3\). Wartość funkcji \(f(-\sqrt{3})\) jest równa:

Zadanie 11. (1pkt) Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=-3(x-2)^2-5\). Funkcja \(f\) ma:

Zadanie 12. (1pkt) Dwa boki trójkąta zawierają się w osiach układu współrzędnych, a trzeci jest zawarty w prostej o równaniu \(y=2x-6\). Pole tego trójkąta wynosi:

Zadanie 13. (1pkt) Jeśli jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej \(f(x)=a(x-p)^2+q\) jest liczba \(4\), to wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji \(f\) ma współrzędne:

Zadanie 14. (1pkt) Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez \(3\) i mniejszych od \(77\) jest:

Zadanie 15. (1pkt) Ciąg \((4x, 3x+6, 9x)\) jest geometryczny i rosnący. Jego iloraz jest równy:

Zadanie 16. (1pkt) Jeśli kąt \(\alpha\) jest ostry, a \(cos\alpha=\frac{1}{4}\) to:

Zadanie 17. (1pkt) W trójkącie prostokątnym sinus jednego z kątów ostrych jest równy \(\frac{8}{17}\), a przeciwprostokątna ma długość \(34\). Dłuższa z przyprostokątnych tego trójkąta ma długość równą:

Zadanie 18. (1pkt) Pole równoległoboku o bokach długości \(6\) i \(8\) oraz kącie rozwartym o mierze \(150°\) wynosi:

Zadanie 19. (1pkt) Punkty \(A, B, C, D, E\), leżące na okręgu o środku \(S\), są wierzchołkami pięciokąta, którego wszystkie boki mają jednakowe długości. Punkt \(P\) leży na krótszym łuku \(CD\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Miara \(\alpha\) kąta \(APE\) wynosi:

Zadanie 20. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wycinek koła o kącie środkowym \(120°\) i polu równym \(12\pi\).
matura z matematyki

Obwód tego koła jest równy:

Zadanie 21. (1pkt) Przez punkty \(A=(-2,5)\) i \(B=(4,9)\) poprowadzono prostą. Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy:

Zadanie 22. (1pkt) Odcinek o końcach \(A=(1,3)\) i \(B=(5,11)\) jest zawarty w prostej o równaniu \(y=2x+1\). Symetralna odcinka \(AB\) ma równanie:

Zadanie 23. (1pkt) Wykresy funkcji liniowych \(f\) i \(g\), określonych wzorami \(f(x)=ax+b\) i \(g(x)=bx-a\), przecinają się w punkcie \(M=(3,5)\). Zatem:

Zadanie 24. (1pkt) Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość \(2\sqrt{2}\), a jego przekątne są prostopadłe (jak na rysunku).
matura z matematyki

Objętość tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie 25. (1pkt) Klasę 3c w pewnej szkole tworzy \(12\) chłopców i pewna liczba dziewcząt. Prawdopodobieństwo, że osoba wybrana losowo z tej klasy jest dziewczyną, wynosi \(\frac{2}{5}\). Wynika stąd, że liczba osób w tej klasie jest równa:

Zadanie 26. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x(2x-1)+4\gt8x\).

Zadanie 27. (2pkt) Liczba \(4\) jest pierwszym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego. Drugi wyraz tego ciągu jest równy \(x+4\), a suma trzech jego początkowych wyrazów wynosi \(16\frac{1}{2}\). Oblicz różnicę tego ciągu.

Zadanie 28. (2pkt) W urnie znajdują się jedynie kule białe i czarne. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrana kula z tej urny będzie biała, jest równe \(\frac{1}{3}\). Jeżeli do urny dołożymy jedną białą kulę, to prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej zwiększy się o \(\frac{1}{51}\). Ustal liczbę kul w tej urnie przed dołożeniem dodatkowej kuli białej.

Zadanie 29. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \(64^n-4^n\) jest podzielna przez \(12\).

Zadanie 30. (4pkt) Dany jest sześcian \(ABCDEFGH\). Odcinek łączący wierzchołek \(H\) ze środkiem krawędzi \(BC\) ma długość \(HP=4\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Oblicz objętość tego sześcianu.

Zadanie 31. (4pkt) Liczba \(4\) jest jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f\), a ponadto \(f(0)=f(12)=2\). Wyznacz najmniejszą wartość funkcji \(f\).

Zadanie 32. (4pkt) Ramię \(AD\) trapezu \(ABCD\) o podstawach \(AB\) i \(CD\) jest zarazem wysokością tego trapezu. Podstawa \(CD\) i ramię \(BC\) mają długości równe \(8\), a kąt między tymi bokami jest równy \(120°\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Oblicz pole trapezu \(ABCD\) oraz długość jego przekątnej \(BD\).

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Solcin

Zad 31. A to przypadkiem nie wypadło z podstawy programowej?