Matura – Matematyka – Czerwiec 2014 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – czerwiec 2014. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Czerwiec 2014

Zadanie 1. (1pkt) Która z poniższych równości jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej \(x\)?

Zadanie 2. (1pkt) Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek \(12:8:3:2\). Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?

Zadanie 3. (1pkt) Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i każdej liczby rzeczywistej \(b\) wyrażenie \(ab+a-b-1\) jest równe:

Zadanie 4. (1pkt) Na prostej o równaniu \(y=ax+b\) leżą punkty \(K=(1,0)\) i \(L=(0,1)\). Wynika stąd, że:

Zadanie 5. (1pkt) Dane są liczby: \(a=\log_{3}\frac{1}{9}\), \(b=\log_{3}3\), \(c=\log_{3}\frac{1}{27}\). Który z poniższych warunków jest prawdziwy?

Zadanie 6. (1pkt) Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=3x-4\) dla każdej liczby z przedziału \(\langle-2,2\rangle\). Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział:

Zadanie 7. (1pkt) Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f(x)=3x^2+7x+c\) jest liczba \(\frac{-7}{3}\). Wówczas \(c\) jest równe:

Zadanie 8. (1pkt) Liczba \(\frac{3^{27}+3^{26}}{3^{26}+3^{25}}\) jest równa:

Zadanie 9. (1pkt) Dane są wielomiany: \(W(x)=2x^2-1\), \(P(x)=x^3+x\) i \(Q(x)=(1-x)(x+1)\). Stopień wielomianu \(W(x)\cdot P(x)\cdot Q(x)\) jest równy:

Zadanie 10. (1pkt) Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu \(y=(x+2)(x-4)\) jest równa:

Zadanie 11. (1pkt) W ciągu geometrycznym \((a_{n})\), określonym dla \(n\ge1\), wyraz \(a_{1}=5\), natomiast iloraz \(q=-2\). Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

Zadanie 12. (1pkt) W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\), określonym dla \(n\ge1\), dane są dwa wyrazy: \(a_{2}=11\) i \(a_{4}=7\). Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

Zadanie 13. (1pkt) Miara kąta \(α\) spełnia warunek: \(0°\lt α\lt90°\). Wyrażenie \(\frac{cos^2α}{1-sin^2α}+\frac{1-cos^2α}{sin^2α}\) jest równe:

Zadanie 14. (1pkt) W trapezie \(KLMN\), w którym \(KL||MN\), kąt \(LKN\) jest prosty (zobacz rysunek) oraz dane są: \(|MN|=3\), \(|KN|=4\sqrt{3}\), \(|\sphericalangle KLM|=60°\). Pole tego trapezu jest równe:

matura z matematyki

Zadanie 15. (1pkt) Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej \(40\) studentów, jest równa \(30\). Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie \(1800\) punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy:

Zadanie 16. (1pkt) W sześcianie \(EFGHIJKL\) poprowadzono z wierzchołka \(F\) dwie przekątne sąsiednich ścian, \(FI\) oraz \(FK\) (zobacz rysunek). Miara kąta \(IFK\) jest równa:

matura z matematyki

Zadanie 17. (1pkt) Punkt \(O\) jest środkiem okręgu (zobacz rysunek). Miara kąta \(LKM\) jest równa:

matura z matematyki

Zadanie 18. (1pkt) Na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długości \(12\) i \(9\), opisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy:

Zadanie 19. (1pkt) Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych \(\{1,2,3,4,...,30\}\) losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:

Zadanie 20. (1pkt) W trójkącie \(EFG\) bok \(EF\) ma długość \(21\). Prosta równoległa do boku \(EF\) przecina boki \(EG\) i \(FG\) trójkąta odpowiednio w punktach \(H\) oraz \(I\) (zobacz rysunek) w taki sposób, że \(|HI|=7\) i \(|GI|=3\). Wtedy długość odcinka \(FI\) jest równa:

matura z matematyki

Zadanie 21. (1pkt) Na planie miasta, narysowanym w skali \(1:20\;000\), park jest prostokątem o bokach \(2cm\) i \(5cm\). Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię:

Zadanie 22. (1pkt) Proste o równaniach: \(y=mx-5\) oraz \(y=(1-2m)x+7\) są równoległe, gdy:

Zadanie 23. (1pkt) Punkty \(M=(2,0)\) i \(N=(0,-2)\) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Które z poniższych równań opisuje ten okrąg?

Zadanie 24. (1pkt) Objętość walca o promieniu podstawy \(4\) jest równa \(96π\). Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:

Zadanie 25. (1pkt) Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(432\), a krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość \(12\). Wysokość tego ostrosłupa jest równa:

Zadanie 26. (2pkt) Rozwiąż nierówność \((2x-3)(3-x)\ge0\).

Zadanie 27. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i każdej liczby rzeczywistej \(b\) prawdziwa jest nierówność \(\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\le\frac{a^2+b^2}{2}\).

Zadanie 28. (2pkt) Kąt \(α\) jest ostry oraz \(cosα=\frac{\sqrt{3}}{3}\). Oblicz wartość wyrażenia \(\frac{sinα}{cosα}+\frac{cosα}{1+sinα}\).

Zadanie 29. (2pkt) Liczby \(6, 2x+4, x+26\) w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego. Oblicz różnicę \(r\) tego ciągu.

Zadanie 30. (2pkt) Dane są dwa podzbiory zbioru liczb całkowitych: \(K=\{-4,-1,1,5,6\}\) i \(L=\{-3,-2,2,3,4\}\). Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest dodatni.

Zadanie 31. (2pkt) Dany jest trójkąt \(ABC\). Odcinek \(CD\) jest wysokością tego trójkąta, punkt \(E\) jest środkiem boku \(BC\) (tak jak na rysunku) i \(|CD|=|DE|\). Udowodnij, że trójkąt \(CDE\) jest równoboczny.

matura z matematyki

Zadanie 32. (4pkt) W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym \(ABCDS\) (zobacz rysunek) przekątna \(AC\) podstawy ma długość \(4\sqrt{2}\). Kąt \(ASC\) między przeciwległymi krawędziami bocznymi ostrosłupa ma miarę \(60°\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.

matura z matematyki

Zadanie 33. (5pkt) Trasę etapu wyścigu kolarskiego o długości \(150km\) pan Nowak pokonał w czasie o \(1\) godzinę i \(50\) minut krótszym niż jego kolega z drużyny, pan Kowalski. Średnia wartość prędkości, z jaką pan Nowak jechał na tym etapie, była o \(11km/h\) większa od średniej wartości prędkości pana Kowalskiego na tej trasie. Oblicz średnie wartości prędkości, z jakimi przejechali całą trasę obaj zawodnicy.

Zadanie 34. (4pkt) Podstawą trójkąta równoramiennego \(ABC\) jest bok \(AB\), gdzie \(A=(2,1)\) i \(B=(5,2)\). Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu \(2x-y-3=0\). Oblicz współrzędne wierzchołka \(C\).

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

9 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

dziękuje za pomoc
życzę postępów szaloneliczby :)
lubię tę stronę

ola

Skąd mam wiedzieć, że prosta y=2x-3 przechodzi akurat przez pkt A i C?

jula

nie rozumiem 19 zadania :/ dlaczego akurat te liczby?

Anna
Reply to  SzaloneLiczby

A dlaczego nie może być 30? 5•6 to są liczby całkowite

Anonim

W zadaniu 10 prościej byłoby chyba bez przekształcenia, po prostu trzeba obliczyć P ze wzoru P=X1+X2/2