Matura – Matematyka – Maj 2018 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – maj 2018. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2018

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(2log_{3}6-log_{3}4\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\sqrt[3]{\frac{7}{3}}\cdot\sqrt[3]{\frac{81}{56}}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Dane są liczby \(a=3,6\cdot10^{-12}\) oraz \(b=2,4\cdot10^{-20}\). Wtedy iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy:

Zadanie 4. (1pkt) Cena roweru po obniżce o \(15\%\) była równa \(850\) zł. Przed obniżką ten rower kosztował:

Zadanie 5. (1pkt) Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{1-2x}{2}\gt\frac{1}{3}\) jest przedział:

Zadanie 6. (1pkt) Funkcja kwadratowa jest określona wzorem \(f(x)=-2(x+3)(x-5)\). Liczby \(x_{1}\), \(x_{2}\) są różnymi miejscami zerowymi funkcji \(f\). Zatem:

Zadanie 7. (1pkt) Równanie \(\frac{x^2+2x}{x^2-4}=0\)

Zadanie 8. (1pkt) Funkcja liniowa \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{1}{3}x-1\), dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 9. (1pkt) Wykresem funkcji kwadratowej \(f(x)=x^2-6x-3\) jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych:

Zadanie 10. (1pkt) Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), a punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik \(a\) we wzorze tej funkcji jest równy:

Zadanie 11. (1pkt) Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=\frac{5-2n}{6}\) dla \(n\ge1\). Ciąg ten jest:

Zadanie 12. (1pkt) Dla ciągu arytmetycznego \((a_{n})\), określonego dla \(n\ge1\), jest spełniony warunek \(a_{4}+a_{5}+a_{6}=12\). Wtedy:

Zadanie 13. (1pkt) Dany jest ciąg geometryczny \((a_{n})\), określony dla \(n\ge1\), w którym \(a_{1}=\sqrt{2}\), \(a_{2}=2\sqrt{2}\), \(a_{3}=4\sqrt{2}\). Wzór na \(n\)-ty wyraz tego ciągu ma postać:

Zadanie 14. (1pkt) Przyprostokątna \(LM\) trójkąta prostokątnego \(KLM\) ma długość \(3\), a przeciwprostokątna \(KL\) ma długość \(8\) (zobacz rysunek). Wtedy miara \(α\) kąta ostrego \(LKM\) tego trójkąta spełnia warunek:

matura z matematyki

Zadanie 15. (1pkt) Dany jest trójkąt o bokach długości: \(2\sqrt{5}\), \(3\sqrt{5}\), \(4\sqrt{5}\). Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości:

Zadanie 16. (1pkt) Dany jest okrąg o środku \(S\). Punkty \(K\), \(L\) i \(M\) leżą na tym okręgu. Na łuku \(KL\) tego okręgu są oparte kąty \(KSL\) i \(KML\) (zobacz rysunek), których miary \(α\) i \(β\) spełniają warunek \(α+β=111°\). Wynika stąd, że:

matura z matematyki

Zadanie 17. (1pkt) Dany jest trapez prostokątny \(KLMN\), którego podstawy mają długości \(|KL|=a\), \(|MN|=b\), \(a\gt b\). Kąt \(KLM\) ma miarę \(60°\). Długość ramienia \(LM\) tego trapezu jest równa:

matura z matematyki

Zadanie 18. (1pkt) Punkt \(K=(2,2)\) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego \(KLM\), w którym \(|KM|=|LM|\). Odcinek \(MN\) jest wysokością trójkąta i \(N=(4,3)\). Zatem:

Zadanie 19. (1pkt) Proste o równaniach \(y=(m+2)x+3\) oraz \(y=(2m-1)x-3\) są równoległe, gdy:

Zadanie 20. (1pkt) Podstawą ostrosłupa jest kwadrat \(KLMN\) o boku długości \(4\). Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź \(NS\), a jej długość też jest równa \(4\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiKąt \(α\), jaki tworzą krawędzie \(KS\) i \(MS\), spełnia warunek:

Zadanie 21. (1pkt) Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości \(3\) i \(4\). Kąt \(α\), jaki przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą, jest równy \(45°\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiWysokość graniastosłupa jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa \(r\) i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.

matura z matematykiObjętość tej bryły jest równa:

Zadanie 23. (1pkt) W zestawie \(\underbrace{2,2,2,...,2}_{m \text{ liczb}}, \underbrace{4,4,4,...,4}_{m \text{ liczb}}\) jest \(2m\) liczb \((m\ge1)\), w tym \(m\) liczb \(2\) i \(m\) liczb \(4\). Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe:

Zadanie 24. (1pkt) Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od \(2018\) i podzielnych przez \(5\)?

Zadanie 25. (1pkt) W pudełku jest \(50\) kuponów, wśród których jest \(15\) kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe:

Zadanie 26. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-3x\gt5\).

Zadanie 27. (2pkt) Rozwiąż równanie \((x^3+125)(x^2-64)=0\).

Zadanie 28. (2pkt) Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich \(a\), \(b\) prawdziwa jest nierówność \(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\ge\frac{2}{a+b}\).

Zadanie 29. (2pkt) Okręgi o środkach odpowiednio \(A\) i \(B\) są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego (zobacz rysunek). Promień okręgu o środku \(A\) jest równy \(2\).

matura z matematykiUzasadnij, że promień okręgu o środku \(B\) jest mniejszy od \(\sqrt{2}-1\).

Zadanie 30. (2pkt) Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) wzorem \(f(x)=a^x\) (gdzie \(a\gt0\) i \(a\ne1\)), należy punkt \(P=(2,9)\). Oblicz \(a\) i zapisz zbiór wartości funkcji \(g\), określonej wzorem \(g(x)=f(x)-2\).

Zadanie 31. (2pkt) Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego \((a_{n})\), określonego dla \(n\ge1\), jest równy \(30\), a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa \(162\). Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Zadanie 32. (5pkt) W układzie współrzędnych punkty \(A=(4,3)\) i \(B=(10,5)\) są wierzchołkami trójkąta \(ABC\). Wierzchołek \(C\) leży na prostej o równaniu \(y=2x+3\). Oblicz współrzędne punktu \(C\), dla którego kąt \(ABC\) jest prosty.

Zadanie 33. (4pkt) Dane są dwa zbiory: \(A=\{100, 200, 300, 400, 500, 600, 700\}\) i \(B=\{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}\). Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez \(3\). Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zadanie 34. (4pkt) Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny (zobacz rysunek). Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe \(45\sqrt{3}\). Pole podstawy graniastosłupa jest równe polu jednej ściany bocznej. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

matura z matematyki

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

22 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
beng

W zadaniu 34 jest błąd w polu na trójkąt przez co wynik jest jest błędny

lukasz

dzięki!

Krzysiek

Naprawdę dobra robota, polecę znajomym tę stronę

misiaczekq

Skąd w kroku 3 taki wzór? Nie bardzo rozumiem :(

misiaczekq
Reply to  SzaloneLiczby

W 32 zadaniu :)

Olwia

Super! Dzięki Tobie rozumiem o wiele więcej! Już rozumiem jak zrobić zadania. Nie są wcale trudne tak jak myślałam. W szkole nauczyciel potrafi tylko krzyczeć, nie wytłumaczył mi dlaczego tak, a nie inaczej. Jestem bardzo wdzięczna ^^

Milosz

W kwestii formalnej. Zadanie 18 na maturze jest inne niż u Ciebie. Na maturze jest równanie okręgu.

Rick Tusia

Zastanawiam się nad zadaniem 33- nie twierdzę, że jest źle. Czy mogłoby być odwrotnie np. 100+11=11+100?
Bo jest napisane, że losujemy z którego z nich, nie ma napisane w jakiej kolejności. Wtedy by było 32,a nie 16. Długo tak nie jest?

Sylwia

Matko! Dlaczego ja dopiero wczoraj odkryłam tę stronę? (Aaa, bo dopiero teraz zaczynam się uczyć do matury z matmy xD) Ratujesz mnie, bo dzięki objaśnieniom zaczynam rozumieć! :) Dziękuję <3

Monia

Panie, ratujesz Pan skórę przed tegoroczną maturą. Dziękuję!!

paula17022

Dlaczego w zadaniu 17 opisaliśmy przyprostokątną jako a-b? Głowię się i nie mogę tego zrozumieć :(

meamofifi

wydaje mi się, że zadanie 32. można było rozwiązać w inny sposób ;) mianowicie: 1) wyznaczyć równanie prostej AB (pod równania y=ax+b podłożyć współrzędne z A i B – rozwiązać układ równań), 2) następnie równanie prostej BC (współczynnik a z wzoru a1*a2=-1 – ponieważ AB i BC są prostopadłe; obliczyć b przez podłożenie pod wzór współrzędnych punktu B) 3) wyznaczamy punkt C poprzez układ równań z prostej BC i prostej podanej w treści zadania (y=2x+3). podaję to tutaj ponieważ dla niektórych ten sposób może wydać się łatwiejszy (tak jak dla mnie haha). pozdrawiam

Julia

Dlaczego w 23 zadaniu mnożymy nawias razy m?