Matura – Matematyka – Maj 2014 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – maj 2014. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2014

Zadanie 1. (1pkt) Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.matura z matematykiWskaż ten układ.

Zadanie 2. (1pkt) Jeżeli liczba \(78\) jest o \(50\%\) większa od liczby \(c\), to:

Zadanie 3. (1pkt) Wartość wyrażenia \(\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}\) jest równa:

Zadanie 4. (1pkt) Suma \(\log_{8}16+1\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Wspólnym pierwiastkiem równań \((x^2-1)(x-10)(x-5)=0\) oraz \(\frac{2x-10}{x-1}=0\) jest liczba:

Zadanie 6. (1pkt) Funkcja liniowa \(f(x)=(m^2-4)x+2\) jest malejąca, gdy:

Zadanie 7. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\).matura z matematykiFunkcja \(f\) jest określona wzorem:

Zadanie 8. (1pkt) Punkt \(C=(0,2)\) jest wierzchołkiem trapezu \(ABCD\), którego podstawa \(AB\) jest zawarta w prostej o równaniu \(y=2x-4\). Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę \(CD\).

Zadanie 9. (1pkt) Dla każdej liczby \(x\), spełniającej warunek \(-3\lt x\lt0\), wyrażenie \(\frac{|x+3|-x+3}{x}\) jest równe:

Zadanie 10. (1pkt) Pierwiastki \(x_{1}\), \(x_{2}\) równania \(2(x+2)(x-2)=0\) spełniają warunek:

Zadanie 11. (1pkt) Liczby \(2, -1, -4\) są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego \((a_{n})\), określonego dla liczb naturalnych \(n\ge1\). Wzór ogólny tego ciągu ma postać:

Zadanie 12. (1pkt) Jeżeli trójkąty \(ABC\) i \(A'B'C'\) są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe \(25cm^2\) i \(50cm^2\), to skala podobieństwa \(\frac{A'B'}{AB}\) jest równa:

Zadanie 13. (1pkt) Liczby: \(x-2,\;6,\;12\), w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:

Zadanie 14. (1pkt) Jeżeli \(α\) jest kątem ostrym oraz \(tgα=\frac{2}{5}\), to wartość wyrażenia \(\frac{3cosα-2sinα}{sinα-5cosα}\) jest równa:

Zadanie 15. (1pkt) Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu \((x+2)^2+(y-3)^2=4\) z osiami układu współrzędnych jest równa:

Zadanie 16. (1pkt) Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60°\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) jest równa:

Zadanie 17. (1pkt) Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa \(\frac{4}{9}\) długości okręgu, ma miarę:

Zadanie 18. (1pkt) O funkcji liniowej \(f\) wiadomo, że \(f(1)=2\). Do wykresu tej funkcji należy punkt \(P=(-2,3)\). Wzór funkcji \(f\) to:

Zadanie 19. (1pkt) Jeżeli ostrosłup ma \(10\) krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa:

Zadanie 20. (1pkt) Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

Zadanie 21. (1pkt) Liczba \(\left(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\right)^{-2}\) jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem \(y=-2^{x-2}\), należy punkt:

Zadanie 23. (1pkt) Jeżeli \(A\) jest zdarzeniem losowym, a \(A'\) zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia \(A\) oraz zachodzi równość \(P(A)=2\cdot P(A')\), to:

Zadanie 24. (1pkt) Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród \(10\) zawodników?

Zadanie 25. (1pkt) Mediana zestawu danych \(2, 12, a, 10, 5, 3\) jest równa \(7\). Wówczas:

Zadanie 26. (2pkt) Wykresem funkcji kwadratowej \(f(x)=2x^2+bx+c\) jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt \(W=(4,0)\). Oblicz wartości współczynników \(b\) i \(c\).

Zadanie 27. (2pkt) Rozwiąż równanie \(9x^3+18x^2-4x-8=0\).

Zadanie 28. (2pkt) Udowodnij, że każda liczba całkowita \(k\), która przy dzieleniu przez \(7\) daje resztę \(2\), ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby \(3k^2\) przez \(7\) jest równa \(5\).

Zadanie 29. (2pkt) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\), który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem \(y=\frac{1}{x}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq0\).matura z matematykia) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji \(f\) są większe od \(0\).

b) Podaj miejsce zerowe funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x-3)\).

Zadanie 30. (2pkt) Ze zbioru liczb \(\{1,2,3,4,5,6,7,8\}\) losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\), polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o \(4\) lub \(6\).

Zadanie 31. (2pkt) Środek \(S\) okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym \(ABC\), o ramionach \(AC\) i \(BC\), leży wewnątrz tego trójkąta (zobacz rysunek).matura z matematykiWykaż, że miara kąta wypukłego \(ASB\) jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego \(SBC\).

Zadanie 32. (4pkt) Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe \(198\). Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to \(1:2:3\). Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.

Zadanie 33. (5pkt) Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość \(2,1km\). Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy \(1\) godzinę i \(4\) minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o \(1km/h\) mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Zadanie 34. (4pkt) Kąt \(CAB\) trójkąta prostokątnego \(ACB\) ma miarę \(30°\). Pole kwadratu \(DEFG\), wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek) jest równe \(4\). Oblicz pole trójkąta \(ACB\).matura z matematyki

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

7 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Zadanie 14. można rozwiązać metodą łopatologiczną – skoro tangens alfa jest równy 2/5, a zarazem jest to sinus alfa/cosinus alfa, przyrównując wartość tangensa do wzoru, odczytujemy, że sinus alfa to 2, a cosinus alfa to 5 – podstawiamy cyferki i mnożymy. Ja bym pewnie się pogubiła przy wyjaśnieniu podanym tutaj, więc zrobiłam to prościej i aż sama byłam zdziwiona, że wyszło, bo podejrzanie prosta ta metoda się wydała :D

.
Reply to  SzaloneLiczby

Nieprawda. Za takie zadanie byłoby maksimum punktów.

Monia
Reply to  .

w zadaniach zamkniętych ta metoda jest poprawna, ale w otwartych było by zero

Gosia

Pytanie za 100 lub 0 punktów dlaczego w zadaniu 22 w odpowiedzi D -2²= -4 ? A to nie tak , że ujemna liczba podniesiona do kwadratu jest liczbą dodatnią?

Last edited 1 miesiąc temu by Gosia