Matura – Matematyka – Maj 2024 – Odpowiedzi

Oto arkusz maturalny – maj 2024:

[Aktualizacja – godz. 15:00] Już prawie wszystkie zadania są rozwiązane (zostało parę otwartych, które właśnie robię). Pamiętajcie proszę, że ja te zadania rozwiązuję bardzo szybko i trochę schematycznie, więc też mogę się pomylić, dlatego jeśli jakaś odpowiedź będzie Waszym zdaniem błędna to piszcie śmiało w komentarzach ;)

Odpowiedzi (nowa formuła):

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2024

Zadanie 1. (1pkt) Dana jest nierówność \(|x-1|\ge3\). Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność?

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\left(\frac{1}{16}\right)^8\cdot8^{16}\) jest równa:

Zadanie 3. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \(n^2+(n+1)^2+(n+2)^2\) przy dzieleniu przez \(3\) daje resztę \(2\).

Zadanie 4. (1pkt) Liczba \(log_{\sqrt{3}}9\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) wartość wyrażenia \((2a+b)^2-(2a-b)^2\) jest równa wartości wyrażenia:

Zadanie 6. (1pkt) Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(1-\frac{3}{2}x\lt\frac{2}{3}-x\) jest przedział:

Zadanie 7. (1pkt) Równanie \(\dfrac{x+1}{(x+2)(x-3)}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych:

Zadanie 8. (1pkt) Dany jest wielomian \(W(x)=3x^3+6x^2+9x\)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wielomian \(W\) jest iloczynem wielomianów \(F(x)=3x\) i \(G(x)=x^2+2x+3\)

P

F

Liczba \((-1)\) jest rozwiązaniem równania \(W(x)=0\)

P

F

Zadanie 9. (3pkt) Rozwiąż równanie \(x^3-2x^2-3x+6=0\).

Zadanie 10. (1pkt) W październiku 2022 roku założono dwa sady, w których posadzono łącznie \(1960\) drzew. Po roku stwierdzono, że uschło \(5\%\) drzew w pierwszym sadzie i \(10\%\) drzew w drugim sadzie. Uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzano. Liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie, stanowiła \(60\%\) liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie. Niech \(x\) oraz \(y\) oznaczają liczby drzew posadzonych – odpowiednio – w pierwszym i drugim sadzie.

Układem równań, którego poprawne rozwiązanie prowadzi do obliczenia liczby \(x\) drzew posadzonych w pierwszym sadzie oraz liczby \(y\) drzew posadzonych w drugim sadzie, jest

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego z poniższych układów równań A-D.
matura z matematyki

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest:

Zadanie 12. (1pkt) Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=(-2k+3)x+k-1\), gdzie \(k\in\mathbb{R}\). Funkcja \(f\) jest malejąca dla każdej liczby \(k\) należącej do przedziału:

Zadanie 13. (1pkt) Funkcje liniowe \(f\) oraz \(g\), określone wzorami \(f(x)=3x+6\) oraz \(g(x)=ax+7\) mają to samo miejsce zerowe. Współczynnik \(a\) we wzorze funkcji \(g\) jest równy:

Zadanie 14. (5pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej \(f\) (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.
matura z matematyki

Zadanie 14.1.
Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiedni przedział w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(f(x)\ge0\) jest przedział:
$$..........$$

Zadanie 14.2.
Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem:
\(f(x)=-(x+1)^2-9\)
\(f(x)=-(x-1)^2+9\)
\(f(x)=-(x-1)^2-9\)
\(f(x)=-(x+1)^2+9\)

Zadanie 14.3.
Dla funkcji \(f\) prawdziwa jest równość:
\(f(-4)=f(6)\)
\(f(-4)=f(5)\)
\(f(-4)=f(4)\)
\(f(-4)=f(7)\)

Zadanie 14.4
Funkcje kwadratowe \(g\) oraz \(h\) są określone za pomocą funkcji \(f\) (zobacz rysunek) następująco: \(g(x)=f(x+3)\), \(h(x)=f(-x)\).

Na rysunkach A-F przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) fragmenty wykresów różnych funkcji - w tym fragment wykresu funkcji \(g\) oraz fragment wykresu funkcji \(h\).

Uzupełnij tabelę. Każdej z funkcji \(g\) oraz \(h\) przyporządkuj fragment jej wykresu. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A-F.

matura z matematyki

A. matura z matematyki
B. matura z matematyki
C. matura z matematyki
D. matura z matematyki
E. matura z matematyki
F. matura z matematyki

Zadanie 15. (1pkt) Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=(-1)^n\cdot(n-5)\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\).

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pierwszy wyraz ciągu \((a_{n})\) jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu tego ciągu.

P

F

Wszystkie wyrazy ciągu \((a_{n})\) są dodatnie.

P

F

Zadanie 16. (1pkt) Trzywyrazowy ciąg \((12, 6, 2m-1)\) jest geometryczny.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Ten ciąg jest:

A.
B.
rosnący
malejący
oraz
1.
2.
3.
\(m=\frac{1}{2}\)
\(m=2\)
\(m=3\)

Zadanie 17. (2pkt) Ciąg arytmetyczny \((a_{n})\) jest określony dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy \((-1)\), a suma piętnastu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa \((-165)\).

Oblicz różnicę tego ciągu. Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (2pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) zaznaczono kąt o mierze \(\alpha\) taki, że \(tg\alpha=-3\) oraz \(90°\lt\alpha\lt180°\).
matura z matematyki

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A-F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Prawdziwe są zależności \(.....\) oraz \(.....\)

A. \(sin\alpha\lt0\)
B. \(sin\alpha\cdot cos\alpha\lt0\)
C. \(sin\alpha\cdot cos\alpha\gt0\)
D. \(cos\alpha\gt0\)
E. \(sin\alpha=-\frac{1}{3}cos\alpha\)
F. \(sin\alpha=-3cos\alpha\)

Zadanie 19. (1pkt) Liczba \(sin^3 20°+cos^2 20°\cdot sin20°\) jest równa:

Zadanie 20. (1pkt) Dany jest trójkąt \(KLM\), w którym \(|KM|=a\), \(|LM|=b\) oraz \(a\neq b\). Dwusieczna kąta \(KML\) przecina bok \(KL\) w punkcie \(N\), takim że \(|KN|=c\), \(|NL|=d\) oraz \(|MN|=e\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

W trójkącie \(KLM\) prawdziwa jest równość:

Zadanie 21. (1pkt) Dany jest równoległobok o bokach długości \(3\) i \(4\) oraz o kącie między tymi ramionami \(120°\). Pole tego równoległoboku jest równe:

Zadanie 22. (1pkt) W trójkącie \(ABC\), wpisanym w okrąg o środku w punkcie \(S\), kąt \(ACB\) ma miarę \(42°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Miara kąta ostrego \(BAS\) jest równa:

Zadanie 23. (1pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) proste \(k\) oraz \(l\) są określone równaniami:
$$k:\; y=(m+1)x+7 \\
l:\; y=-2x+7$$

Proste \(k\) oraz \(l\) są prostopadłe, gdy liczba \(m\) jest równa:

Zadanie 24. (2pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) dany jest równoległobok \(ABCD\), w którym \(A=(-2,6)\) oraz \(B=(10,2)\). Przekątne \(AC\) oraz \(BD\) tego równoległoboku przecinają się w punkcie \(P=(6,7)\).

Oblicz długość boku \(BC\) tego równoległoboku. Zapisz obliczenia.

Zadanie 25. (2pkt) Wysokość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa \(6\) (zobacz rysunek). Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe \(15\sqrt{3}\).
matura z matematyki

Zadanie 25.1
Pole jednej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe:
A. \(36\sqrt{10}\)
B. \(60\)
C. \(6\sqrt{10}\)
D. \(360\)

Zadanie 25.2
Kąt nachylenia najdłuższej przekątnej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego do płaszczyzny podstawy jest zaznaczony na rysunku:
A. matura z matematyki
B. matura z matematyki
C. matura z matematyki
D. matura z matematyki

Zadanie 26. (1pkt) Ostrosłup \(F1\) jest podobny do ostrosłupa \(F2\).
Objętość ostrosłupa \(F1\) jest równa \(64\).
Objętość ostrosłupa \(F2\) jest równa \(512\).

Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe.

Stosunek pola powierzchni całkowitej ostrosłupa \(F2\) do pola powierzchni całkowitej ostrosłupa \(F1\) jest równy \(……….\)

Zadanie 27. (1pkt) Rozważmy wszystkie kody czterocyfrowe utworzone tylko z cyfr \(1, 3, 6, 8\), przy czym w każdym kodzie każda z tych cyfr występuje dokładnie jeden raz.

Liczba wszystkich takich kodów jest równa:

Zadanie 28. (1pkt) Średnia arytmetyczna trzech liczb: \(a\), \(b\) oraz \(c\) jest równa \(9\). Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(a, a, b, b, c, c\) jest równa:

Zadanie 29. (1pkt) Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej. Na osi poziomej podano oceny, które uzyskali uczniowie tej klasy, a na osi pionowej podano liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę.
matura z matematyki

Mediana ocen uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy jest równa:

Zadanie 30. (2pkt) Dany jest pięcioelementowy zbiór \(K=\{5,6,7,8,9\}\). Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru \(K\) losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Zapisz obliczenia.

Zadanie 31. (4pkt) W schronisku dla zwierząt, na płaskiej powierzchni, należy zbudować ogrodzenie z siatki wydzielające trzy identyczne wybiegi o wspólnych ścianach wewnętrznych. Podstawą każdego z tych trzech wybiegów jest prostokąt (jak pokazano na rysunku). Do wykonania tego ogrodzenia należy zużyć \(36\) metrów bieżących siatki

Schematyczny rysunek trzech wybiegów (widok z góry). Linią przerywaną zaznaczono siatkę.
matura z matematyki

Oblicz wymiary \(x\) oraz \(y\) jednego wybiegu, przy których suma pól podstaw tych wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów. Zapisz obliczenia.

217 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Aniolektmpl

Pojawi się formuła 2015 z tego roku?

Adam
Reply to  SzaloneLiczby

Tak, większość zadań jest 1:1 takie samo bym powiedział

Pablo
Reply to  Adam

niektóre są takie ale, wielu nie mieliście co 2015.

Matematyczka

Korepetytorzy też z niecierpliwością czekają na arkusz!!! Trzymam kciuki za wszystkich maturzystów i pamiętajcie, że to TYLKO maturka. Jeśli nie planujecie iść na studia to sam wynik nie ma dużego znaczenia. Jeśli planujecie a nie pójdzie to na spokojnie można ją poprawić – to nie jest żaden wyznacznik!!! Powodzenia!

Kasia

Mi się nie podobała bardzo

xyz

Czy trzeba było zapisywać założenia/dziedzinę do optymalizacji i wielomianu w zadaniu otwartym? I czy jeżeli tego nie zapisałam, to czy odejmą mi punkty za to?

Xaions
Reply to  SzaloneLiczby

Chcę powiedzieć tylko że ten ktokolwiek kryje się pod nazwą Szalone Liczby jest cudowną osobą i dzięki niemu/jej wiele ludzi na pewno coś z matmy potrafi zrozumieć. Robisz serio mega robotę. Pełen szacunek

krzysiek
Reply to  xyz

do optymalizacji obowiązkowo trzeba, cały punkt jest za to; do wielomianu nie trzeba

bmu
Reply to  krzysiek

od wielu lat sprawdzam matury i dziedzinę w zadaniu 31 trzeba :); w wielomianach-nie

klaudyjson
Reply to  xyz

na podstawie podobno nie

Krystian
Reply to  xyz

Do wielomianu dziedziny raczej nie trzeba, a w optymalizacji na 99% trzeba obliczyć dziedzinę

ikra
Reply to  xyz

trzeba poczekać na kryteria oceniania

zyx

Czy za same podane wzory będą punkty w zadaniach za 2-3 punkty?

Jaqub

Będzie powyżej 30%, z 50%

Gal anonim

Czy za brak odpowiedzi pisemnej w zadaniu z optymalizacji będzie odejmowany punkt? Czy wyliczenie x i y wystarczy

xyz
Reply to  Gal anonim

według mnie wystarczy, tylko trzeba podkreślić że to jest odpowiedź końcowa

Anonim

a myślcie że jak to zadanie z wielomianami zrobiłam całe dobrze tylko nie zapisałam tej opcji, że x= -pierwiastek z 3 to będą 2 punkty za resztę?

xyz
Reply to  Anonim

1 punkt bedzie

Dup
Reply to  xyz

To co trzeba było napisać na 2 punkty? Jak się dało odpowiedź 2 i pierwiastek z 3, ale bez -pierwiastek z 3

bmu
Reply to  Anonim

wg mojego wieloletniego doświadczenia jako egzaminator- będą 2 pkt:)

terfere

czy w zadaniu z prawdopobieństwem za samą omegę jest 1pkt?

patka
Reply to  terfere

tak

Xxxx

czy w zadaniu ze stosunkiem pól ostrosłupów (?) jeśli napisałam że stosunek pół wynosi 4 to mi zaliczą czy powinnam napisać np 4/1?

Yayojem
Reply to  Xxxx

Zaliczą, to jest dokładnie to samo

XX
Reply to  SzaloneLiczby

A jak wpisalem 1:4

Vanitas
Reply to  Xxxx

też napisałam 4 i się tak zastanawiam czy zaliczą czy nie

Koza Dawid

trudne, obym zdał

mocnyzawodnik

Czy za brak jednostek w odpowiedzi w optymalizacji odejmą punkt?

d

dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie mediany. w szkole uczyli, ze trzeba uporzdkować od najmniejszej do najwiekszej i na srodku lezy mediana. skoro jest 26 uczniow to 13 jest na srodku i nie powinna licyc sie tylko srodkowa cyfra, a dodaje sie i dzieli przy nieparzystej?

Xx

Jak myślicie jak w optyamlziji pominąłem te przegrody w środku i zapisałem zamiast 4x 2x to dostanę jakiś punkt?

anoniom
Reply to  Xx

Kurde, mam tak samo i tak mnie to boli, ale ja liczę, że chociaż jeden wpadnie, bo jeden bok powinien wyjść dobrze

Filip

A czy w zadaniu 29 nie będzie 3 przypadkiem

Maleksy

a ile punktów bedzie jeśli w zadaniu 9 wpisałem x1= 3 x2=-3 i x3= 2

Bartek
Reply to  Maleksy

2 pkt

bmu
Reply to  Maleksy

być może tylko 1 pkt;( zobaczymy co będzie w kluczu

Ziemniaczek

Nigdy nie byłem dobry z matematyki, dlatego tegoroczny arkusz był dla mnie ciężki. Patrząc na odpowiedzi, prawdopodobnie zdałem. Dziękuje osobie prowadzącą stronę szaloneliczby za pomoc <3

Szymon

A zadanie 30 napewno dobrze ? Bo liczyłem trzy razy i wyszło 16/25

Blablab
Reply to  Szymon

13/25 wyszło na bank

baobab
Reply to  Blablab

13/25

Anna

Są różne wersje tego arkusza, czy tylko jedna? W sensie, że np. u kogoś w 1 zadaniu poprawna jest odpowiedź B, a u kogoś ta poprawna odpowiedź jest pod literką np. D?

xyz
Reply to  Anna

są, ja miałam tą 2 wersje właśnie

Yayojem
Reply to  Anna

Są różne wersje

Aiko

Czy w 31 zadaniu za brak jednostki w odpowiedzi i założenia jedynie w formie x > 0 i y > 0 mogą odjąć punkty?…

bmu
Reply to  Aiko

za jednostki -nie, ale za dziedzinę (jeśli tylko tak zapisałeś) to na 99,999% zabierzemy

Maturzysta
Reply to  bmu

Po co dziedzina w zadaniu z geometrii, przecież nie może wyjść ujemny metraż działki. To tak, jakby robić dziedzinę do pitagorasa.

Wiktor

zadanie 29. Nie powinno wyjść 4? Wszystkich liczb jest 28 więc medianę bierzemy z pozycji 14 i 15, a obie te miejsca mają wartość 4.

Wiktor
Reply to  SzaloneLiczby

ojć. no cóż… punkt mniej

Wacław
Reply to  SzaloneLiczby

Mediana zbioru parzystego to koncepcja tak samo naturalna (lub absurdalna – jak kto woli) jak silnia z półtora.

1234

a w 23 nie powinno być po prostu 1/2??

Maturzysta

Mam pytanie dotyczące zadania 26. Mianowicie napisałem że stosunek to 4, a w odpowiedziach widnieje 4:1, więc jak myślisz – dadzą punkt za to, czy jednak różni się to w jakiś sposób 4 od 4:1?

Anielik

Jak na razie odpowiedzi, które są podane według mnie są dobre, bo się pokrywają z tym co sama zrobiłam. Tak trzymaj, czekam na ciąg dalszy

kubaa

w zadaniu 24 zostawiłem wynik pierwiastek z 52 i nie wyciągnąłem, będzie zaliczone?

kubaa
Reply to  SzaloneLiczby

w takim razie lece po 90% !!!!! wszystko dzięki tobie

formula2015

kiedy będzie formuła 2015

l
Reply to  SzaloneLiczby

czy beda rozpisane opowiedzi jak w zeszlych latach np 1 A ,2 B ale w zależnosci od grupy w krorej sie było ??

l
Reply to  SzaloneLiczby

dziękuje za odpowiedz ;) ja w pierwszym zadaniu miałam poprawna odpowiedz B. nie wszystkie odpowiedzi pamiętam a spisałam sobie tylko nr zadania i literkę :d

Patik

W 31 zadaniu jaka powinna być dziedzina? Wszędzie jest napisane, że od x należy do przedziału od (0,9), ale ja jeszcze uwzględniłam to, że 3y jest większe od x i że x jest większe od y

Marcel

Czy jak w zadaniu 3 nie rozbiłem 5 na 2 i 3 tylko zostawiłem w formie 3(n2+2n)+5 i potem słownie zapisałem że 5 po podzieleniu przez 3 daje reszte 2 a nawias jest liczbą podzielną przez 3 to dostane 1pkt/2 czy raczej 0pkt?

maturzystka

Czy jeśli w ostatnim zadaniu mam dobry wynik, ale dotarłam do tego innym sposobem, to będę miała punkt?

kulawson123

zad. 31. Czy w przypadku zapisania wzoru na pole jako x*y a nie 3(x*y) robi to róznice? wyniki mam dobre

Bartek
Reply to  kulawson123

Obie funkcje opisujące pola mają wspólny wierzchołek, ale to jednak inne funkcje. Moim zdaniem, co najmniej jeden punkt mniej.

Bartek
Reply to  kulawson123

Na jedno wychodzi bo jak pole 1/3 jest największe to pole całości też jest największe bo wybiegi są identyczne.

Szymon

Czemu w zadaniu 20 odpowiedź to B, jeśli z twierdzenia o dwusiecznej AC/BC = AD/DB?

1percent

czy zaliczą mi zadanie 26 jak napisałem 4, zamiast 4:1

hgg9

czy w optymalizacji jak napisalo sie pole jako p=xy zamiast p=3xy to traci sie punkt jak dziedzina i odpowiedzi jest zgodna?

Licja

Jeśli w przypadku 3 zadania zostawiłam działanie w formie 3⋅(n+2n+1)+2 i napisałam, że jest podzielna przez 3, ponieważ 3 jest na początku i każda liczba pomnożona przez 3 będzie przez nie podzielna, a +2 za nawiasem oznacza, że reszta z dzielenia będzie wynosiła właśnie 2, ale nie zapisałam, że cały wraz w nawiasie to liczba naturalna, a jedynie, że n to liczba naturalna, to będzie za to 1 czy 2 punkty?

2222

Jak w odpowiedzi do 14.1 napisałem a nie xe to będzie pkt?

erykzadro

Dzięki kursowi, który kupiłem na Pana stronie zdałem tegoroczną maturę na 66%.
Rok temu miałem 22 i 27% z próbnych i nie zostałem dopuszczony do matur. Bardzo dziękuję matematyka zawsze była dla mnie czarną magią, ale dzięki Pana filmikom udało mi się nauczyć i w końcu zdać matmę.

fenceee

Czy w zadaniu 3 za napisanie 3n2+6n+5 bedzie już (prawdopodobnie) 1pkt czy dopiero później?

YYY

Czy jeśli w zadaniu na optymalizację zapisałem 4x+6y=36 to jest szansa na jakiś punkcik?

Martyna

Czy jeżeli nie napisałam dziedziny w ostatnim zadaniu ale zrobiłam wszystkie obliczenia dobrze to dostanę 4 punkty?

3890

Jaka powinna wyjść długość boku BC w zad 24?

Patik

Czy jak w 31 zadaniu robią dziedzinę to oprócz x,y >0, zawarłam również, że 3y>x i, że x<y czy to błąd?

Bartek
Reply to  Patik

nie, bo 3y>x to nie jest prawda

ewa ludolfinka

Dlaczego w 19 zadaniu nie uwzględniono odpowiedzi d

xyz

Czy jeśli w trzecim zadaniu zamiast √3 i -√3 dałam po prostu 3 i -3 to ile punktów wtedy? Jedynie miałam dobry wynik, że 2

Mark

Jeśli w 26 zapisaem samą 4, jest szansa na punkt?

nick

Jeżeli wyniki są poprawne to na luzie mam zdane, prawie 50% z samych zamkniętych. Ta strona bardzo mi pomogła w nauce. Dzięki :)

5px

Jak mam napisane x=9/2 a miało być 4,5 to też mi zaliczą co nie?

Hrabia Monte Christo

Kiedy będzie dostępny arkusz online?

Wiki

Czy w zadaniu 17 jeśli obliczyłam r za pomocą ósmego wyrazu 15(a+7)=-165 /:15 zamiast użyć wzoru, a wynik wyszedł poprawienie, to mogę liczyć na punkt?

oliwier

Co jeżeli w zad 31 nie dało się dziedziny? traci się 1pk czy więcej?

Sami

Prosimy o rozwiązania arkusza w formule 2015 <3