Matura próbna – Matematyka – Nowa Era 2024 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury próbnej na poziomie podstawowym – Nowa Era 2024. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura próbna z matematyki (poziom podstawowy) - Nowa Era 2024

Zadanie 1. (1pkt) Cena \(1\) uncji złota odnotowana na giełdzie przed rozpoczęciem pierwszej sesji była równa \(8500 zł\). Każda z trzech początkowych sesji zakończyła się wzrostem ceny złota o \(1,2\%\) w stosunku do ceny bezpośrednio przed sesją.

Cena \(1\) uncji złota po trzeciej sesji była równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\sqrt{4:\sqrt{8}}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Ania jest obecnie o \(8\) lat młodsza od Janka, a za \(6\) lat będzie od niego dwa razy młodsza. Niech \(x\) oznacza obecny wiek Ani wyrażony w latach, a \(y\) ‒ obecny wiek Janka wyrażony w latach.

Obecny wiek Ani oraz wiek Janka można obliczyć, rozwiązując układ równań:

Zadanie 4. (1pkt) Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych większych od \(34\), w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry nieparzyste, jest:

Zadanie 5. (1pkt) Rozpatrujemy wszystkie graniastosłupy proste o objętości \(12\) i wysokości \(4\), których podstawą jest prostokąt o bokach długości \(x\) i \(y\). Na którym z rysunków A-D przedstawiono zależność między długościami \(x\) i \(y\)?

Zadanie 6. (1pkt) Dany jest wielomian
$$W(x)=2x^3-6x^2-4x+12$$

Wielomian \(W\) można zapisać w postaci:

Zadanie 7. (1pkt) Równanie \(\dfrac{(2x-4)(2x+8)^2}{(1-x)(4-x^2)}=0\) ma w zbiorze liczb rzeczywistych:

Zadanie 8. (1pkt) Dla \(x=\dfrac{4}{\sqrt{2}}\) wartość wyrażenia \(\dfrac{-\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}}\) jest równa:

Zadanie 9. (1pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\) określonej wzorem
$$f(x)=\begin{cases}-2\cdot log x \;\;\text{dla}\;\; x\ge1 \\ x^2-1 \;\;\text{dla}\;\; x\lt1 \end{cases}$$
matura z matematyki

Wartość wyrażenia \(f\left(\frac{1}{10}\right)-f(10)\) jest równa:

Zadanie 10. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \(9^n-3^n\) jest podzielna przez \(6\).

Zadanie 11. (2pkt) Dana jest funkcja kwadratowa \(f\) określona wzorem \(f(x)=x(x-2)\).

Zadanie 11.1. (1pkt) Równanie \(f(x)=x-2\) ma:

Zadanie 11.2. (1pkt) Zbiorem rozwiązań nierówności \(f(x)\lt0\) jest:

Zadanie 12. (4pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Parabola ta przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0,-1)\), a jej wierzchołkiem jest punkt \((1,3)\).
matura z matematyki

Zadanie 12.1. (1pkt) Zapisz poniżej zbiór wartości funkcji \(f\).
$$...............$$

Zadanie 12.2. (1pkt) Zapisz poniżej zbiór rozwiązań nierówności \(f(x)\le-1\).
$$...............$$

Zadanie 12.3. (2pkt) Wyznacz wzór funkcji \(f\) w postaci kanonicznej. Zapisz obliczenia.

Zadanie 13. (1pkt) Dana jest nierówność kwadratowa \((x-1)(mx-6)\gt0\) z niewiadomą \(x\), gdzie \(m\) może być dowolną liczbą rzeczywistą. Zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział \((-3,1)\). Liczba \(m\) jest równa:

Zadanie 14. (1pkt) Dla pewnej dodatniej liczby rzeczywistej \(a\) zachodzi równość \(a^2+\frac{1}{a^2}=4\)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Wyrażenie \(a+\frac{1}{a}\) przyjmuje wartość:

A.
B.
\(2\)
\(\sqrt{6}\)
ponieważ
1.
2.
3.
zachodzą równości \(a^2+\frac{1}{a^2}=4\) i \(\sqrt{4}=2\)
dla dowolnej liczby rzeczywistej \(x\), \(x\neq0\) i \(x\neq1\), spełniony jest warunek \(x^2+\frac{1}{x^2}\neq x+\frac{1}{x}\)
dla dowolnej liczby rzeczywistej \(\neq0\) spełniony jest warunek \(x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\)

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację układu równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi \(x\) i \(y\). Punkty wspólne narysowanych prostych i osi układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.
matura z matematyki

Układem równań liniowych, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku powyżej, jest układ:

Zadanie 16. (1pkt) Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=-4n+19\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\).
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Ciąg \((a_{n})\) jest geometryczny, a jego iloraz jest równy \(-2\).

P

F

Najmniejszy dodatni wyraz ciągu \((a_{n})\) jest równy \(4\).

P

F

Zadanie 17. (2pkt) Dany jest pięciowyrazowy ciąg geometryczny \((1, -3, x, y, 81)\).

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Własności ciągu opisanego w zadaniu zapisano w zdaniach oznaczonych literami \(.....\) oraz \(.....\)

A. Liczba \(x\) jest równa \(-6\).
B. Iloczyn \(x\cdot y\) jest równy \(-243\).
C. Różnica \(y-x\) jest równa \(36\).
D. Dany ciąg jest malejący.
E. Dany ciąg jest rosnący.
F. Dany ciąg nie jest monotoniczny.

Zadanie 18. (1pkt) Kąt \(\alpha\) jest kątem ostrym oraz \(sin^2\alpha-cos^2\alpha=\frac{1}{2}\). Sinus kąta \(\alpha\) jest równy:

Zadanie 19. (1pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) dany jest okrąg o środku w punkcie \(S=(3,-1)\). Okrąg przechodzi przez punkt \(O=(0,0)\). Równanie tego okręgu ma postać:

Zadanie 20. (2pkt) Dany jest równoległobok \(ABCD\), w którym kąt ostry ma miarę \(60°\), a boki mają długości odpowiednio \(|AB|=4\) i \(|BC|=3\). Oblicz długość dłuższej przekątnej tego równoległoboku. Zapisz obliczenia.

Zadanie 21. (1pkt) Punkty: \(A, B, C, D\) leżą na okręgu. Proste \(AB\) i \(CD\) przecinają się w punkcie \(P\), leżącym na zewnątrz okręgu. Miary kątów \(BAC\) i \(ABD\) wynoszą odpowiednio \(20°\) i \(50°\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Miara \(\alpha\) kąta \(APD\) jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Dany jest trapez prostokątny, w którym dłuższe ramię ma długość \(17\), różnica długości podstaw jest równa \(15\), a wysokość jest dwa razy dłuższa od krótszej podstawy (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Długość \(x\) krótszej podstawy tego trapezu jest równa:

Zadanie 23. (4pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) rozpatrujemy wszystkie trójkąty \(ABC\) o wierzchołkach: \(A=(1,2)\), \(B=(7,5)\) i \(C=(x,0)\), gdzie \(x\neq-3\). Jeden z takich trójkątów pokazano na rysunku.

Niech \(S=|AB|^2+|BC|^2+|AC|^2\) oznacza sumę kwadratów długości boków trójkąta \(ABC\).
matura z matematyki

a) Wyznacz sumę \(S\) jako funkcję zmiennej \(x\).
b) Wyznacz taką wartość \(x\), dla której funkcja \(S\) osiąga wartość najmniejszą. Oblicz tę najmniejszą wartość.
Zapisz obliczenia.

Zadanie 24. (2pkt) Dany jest kwadrat \(ABCD\) o boku długości \(60\). Na boku \(AB\) leży punkt \(E\) taki, że \(|AE|=15\). Odcinek \(DE\) przecina przekątną \(AC\) w punkcie \(F\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Oblicz pole trójkąta \(AEF\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 25. (1pkt) W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) i dana jest prosta \(k\) o równaniu \(y=\frac{1}{3}x+4\). Prosta \(l\) jest zapisana równaniem \(y=2mx+6\), gdzie m może być dowolną liczbą rzeczywistą.

Proste \(k\) oraz \(l\) są prostopadłe dla:

Zadanie 26. (1pkt) Na rysunku przedstawiono prostą \(k\) o równaniu \(y=x+b\) oraz trójkąt prostokątny \(ABC\), w którym wierzchołkiem kąta prostego jest punkt \(C=(0,0)\), a wierzchołki \(A\) i \(B\) są punktami przecięcia prostej \(k\) z osiami układu współrzędnych. Pierwsza współrzędna wierzchołka \(A\) jest liczbą ujemną (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Pole trójkąta \(ABC\) jest równe \(4\) dla \(b\) równego:

Zadanie 27. (1pkt) Średnia arytmetyczna pięciu liczb zapisanych w kolejności od najmniejszej do największej: \(x, 21, 22, 23, 24\) jest dwa razy mniejsza od mediany tych liczb. Liczba \(x\) jest równa:

Zadanie 28. (2pkt) Dwa pudełka zawierają łącznie \(10\) kul ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od \(1\) do \(10\), przy czym w pierwszym pudełku są \(4\) kule z numerami mniejszymi od \(5\), a w drugim są pozostałe kule. Losujemy po jednej kuli z każdego pudełka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma numerów wylosowanych kul jest podzielna przez \(3\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 29. (3pkt) Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny \(ABCDEFGHIJKL\), w którym każda krawędź ma długość \(2\sqrt{3}\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Zadanie 29.1. (1pkt) Objętość danego graniastosłupa jest równa:

Zadanie 29.2. (1pkt) Przekątna \(AK\) danego graniastosłupa ma długość równą:

Zadanie 29.3. (1pkt) Kątem nachylenia krótszej przekątnej tego graniastosłupa do płaszczyzny jego podstawy jest kąt:

Zadanie 30. (1pkt) Dany jest sześcian \(ABCDEFGH\) o krawędzi długości \(a\) (jak na rysunku).
matura z matematyki

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa \(ABCDH\) jest równe:

Zadanie 31. (2pkt) Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny \(ABCDS\), którego podstawą jest kwadrat \(ABCD\). Wysokość \(SO\) tego ostrosłupa ma długość \(18\) i tworzy z płaszczyzną ściany bocznej kąt o mierze \(30°\). Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments