Matura – Matematyka – Maj 2024 (stara matura) – Odpowiedzi

Oto arkusz maturalny – maj 2024 (formuła 2015):

Arkusz z nowej formuły 2023 jest tutaj:

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Maj 2024 (stara matura - formuła 2015)

Zadanie 1. (1pkt) Na początku sezonu letniego cenę \(x\) pary sandałów podwyższono o \(20\%\). Po miesiącu nową cenę obniżono o \(10\%\). Po obu tych zmianach ta para sandałów kosztowała \(81 zł\). Początkowa cena \(x\) pary sandałów była równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\left(\frac{1}{16}\right)^8\cdot8^{16}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Liczba \(log_{\sqrt{3}}9\) jest równa:

Zadanie 4. (1pkt) Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) wartość wyrażenia \((2a+b)^2-(2a-b)^2\) jest równa wartości wyrażenia:

Zadanie 5. (1pkt) Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(1-\frac{3}{2}x\lt\frac{2}{3}-x\) jest przedział:

Zadanie 6. (1pkt) Największą liczbą będącą rozwiązaniem rzeczywistym równania \(x(x+2)(x^2+9)=0\) jest:

Zadanie 7. (1pkt) Równanie \(\dfrac{x+1}{(x+2)(x-3)}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych:

Zadanie 8. (1pkt) W październiku 2022 roku założono dwa sady, w których posadzono łącznie \(1960\) drzew. Po roku stwierdzono, że uschło \(5\%\) drzew w pierwszym sadzie i \(10\%\) drzew w drugim sadzie. Uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzano. Liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie, stanowiła \(60\%\) liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie. Niech \(x\) oraz \(y\) oznaczają liczby drzew posadzonych – odpowiednio – w pierwszym i drugim sadzie.

Układem równań, którego poprawne rozwiązanie prowadzi do obliczenia liczby \(x\) drzew posadzonych w pierwszym sadzie oraz liczby \(y\) drzew posadzonych w drugim sadzie, jest

Zadanie 9. (1pkt) Średnia arytmetyczna trzech liczb: \(a\), \(b\) oraz \(c\) jest równa \(9\). Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(a, a, b, b, c, c\) jest równa:

Zadanie 10. (1pkt) Na rysunku w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego z poniższych układów równań A-D.
matura z matematyki

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest:

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).
matura z matematyki

Zbiorem wartości tej funkcji jest:

Zadanie 12. (1pkt) Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=(-2k+3)x+k-1\), gdzie \(k\in\mathbb{R}\). Funkcja \(f\) jest malejąca dla każdej liczby \(k\) należącej do przedziału:

Zadanie 13. (1pkt) Funkcje liniowe \(f\) oraz \(g\), określone wzorami \(f(x)=3x+6\) oraz \(g(x)=ax+7\) mają to samo miejsce zerowe. Współczynnik \(a\) we wzorze funkcji \(g\) jest równy:

Zadanie 14. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej \(f\) (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.
matura z matematyki

Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem:

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej \(f\) (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.
matura z matematyki

Dla funkcji \(f\) prawdziwa jest równość:

Zadanie 16. (1pkt) W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\), określonym dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\), dane są wyrazy \(a_{4}=-2\) oraz \(a_{6}=16\). Piąty wyraz tego ciągu jest równy:

Zadanie 17. (1pkt) Ciąg geometryczny \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=2^{n-1}\), dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Iloraz tego ciągu jest równy:

Zadanie 18. (1pkt) Ciąg \((b_{n})\) jest określony wzorem \(b_{n}=(n+2)(7-n)\), dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Liczba dodatnich wyrazów ciągu \((b_{n})\) jest równa:

Zadanie 19. (1pkt) Liczba \(sin^3 20°+cos^2 20°\cdot sin20°\) jest równa:

Zadanie 20. (1pkt) Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(cos\alpha=\frac{5}{13}\). Wtedy:

Zadanie 21. (1pkt) Dany jest równoległobok o bokach długości \(3\) i \(4\) oraz o kącie między tymi ramionami \(120°\). Pole tego równoległoboku jest równe:

Zadanie 22. (1pkt) W trójkącie \(MKC\) bok \(MK\) ma długość \(24\). Prosta równoległa do boku \(MK\) przecina boki \(MC\) i \(KC\) – odpowiednio – w punktach \(A\) oraz \(B\) takich, że \(|AB|=6\) i \(|AC|=3\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Długość odcinka \(MA\) jest równa:

Zadanie 23. (1pkt) W trójkącie \(ABC\), wpisanym w okrąg o środku w punkcie \(S\), kąt \(ACB\) ma miarę \(42°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Miara kąta ostrego \(BAS\) jest równa:

Zadanie 24. (1pkt) Proste \(k\) oraz \(l\) są określone równaniami:
$$k:\; y=(m+1)x+7 \\
l:\; y=-2x+7$$

Proste \(k\) oraz \(l\) są prostopadłe, gdy liczba \(m\) jest równa:

Zadanie 25. (1pkt) Na prostej \(l\) o współczynniku kierunkowym \(\frac{1}{2}\) leżą punkty \(A=(2,-4)\) oraz \(B=(0,b)\). Wtedy liczba \(b\) jest równa:

Zadanie 26. (1pkt) Wysokość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa \(6\) (zobacz rysunek). Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe \(15\sqrt{3}\).
matura z matematyki

Pole jednej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe:

Zadanie 27. (1pkt) Kąt nachylenia najdłuższej przekątnej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego do płaszczyzny podstawy jest zaznaczony na rysunku:

Zadanie 28. (1pkt) Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(64\). Wysokość tego ostrosłupa jest równa \(12\). Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa:

Zadanie 29. (1pkt) Rozważmy wszystkie kody czterocyfrowe utworzone tylko z cyfr \(1, 3, 6, 8\), przy czym w każdym kodzie każda z tych cyfr występuje dokładnie jeden raz.

Liczba wszystkich takich kodów jest równa:

Zadanie 30. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-4\le3x\).

Zadanie 31. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(y\) takich, że \(x\neq y\), prawdziwa jest nierówność \((3x+y)(x+3y)\gt16xy\).

Zadanie 32. (2pkt) Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej \(f(x)=x^2+bx+c\) jest prosta o równaniu \(x=-2\). Jednym z miejsc zerowych funkcji \(f\) jest liczba \(1\). Oblicz współczynniki \(b\) oraz \(c\).

Zadanie 33. (2pkt) Ciąg arytmetyczny \((a_{n})\) jest określony dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy \((-1)\), a suma piętnastu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa \((-165)\).

Oblicz różnicę tego ciągu. Zapisz obliczenia.

Zadanie 34. (2pkt) Dany jest równoległobok \(ABCD\), w którym \(A=(-2,6)\) oraz \(B=(10,2)\). Przekątne \(AC\) oraz \(BD\) tego równoległoboku przecinają się w punkcie \(P=(6,7)\).

Oblicz długość boku \(BC\) tego równoległoboku. Zapisz obliczenia.

Zadanie 35. (2pkt) Dany jest pięcioelementowy zbiór \(K=\{5,6,7,8,9\}\). Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru \(K\) losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Zapisz obliczenia.

Zadanie 36. (5pkt) W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym o objętości równej \(108\) stosunek długości krawędzi podstawy do wysokości graniastosłupa jest równy \(\frac{1}{4}\). Przekątna tego graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem \(\alpha\) (zobacz rysunek).
Oblicz cosinus kąta \(\alpha\) oraz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
matura z matematyki

46 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Syzmon

W zadaniu 11 nie powinna być odpowiedź B? Punkt 4 ma otwartą kropkę czyli nie należy

Kkksaa

Zadanie 11 wydaje się błędne

Chris

W zadaniu 31. z dowodem jeśli nie dzieliłem przez 3 i napisałem taki komentarz: Po otrzymaniu postaci 3(x-y)^2 >0. Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny. Kwadrat każdej liczby rzeczywistej różnej od zera jest dodatni. Z założenia wiadomo, że x=/y, a to oznacza, że różnica x-y jest różna od zera, więc wyrażenie (x-y)^2 jest dodatnie. Iloczyn liczby 3, która jest liczbą dodatnią z liczbą dodatnią daje wynik dodatni. To należało wykazać. ckd. Czy taki komentarz jest jak najbardziej okej?

EL

Czy jeśli w zadaniu 31 doszłam do momentu
3x² -6xy+3y²
Ale nie rozpisałam tego dalej to mogę liczyć na 1pkt ?

Hannah I

W otwartym z wykazaniem zostawiłam to w formie (√3x-√3y)²>0 i uargumentowałam, czy może to tak być? czy koniecznie musiał być sam kwadrat różnicy x oraz y większy od zera

Klaudia

Czy w zadaniach otwartych są przyznawane punkty za rysunek pomocniczy oraz dobry wzór?

Konrad

W zadaniu 24 odpowiedź jest napewno prawidłowa ?

Konrad

W zadaniu 20 powinno być chyba 12/5 bo 13/5 nie ma w odpowiedziach

ReeQ

Jeżeli zostawiłem to w takiej postaci 3(x−y)2>0 i napisałem tylko ze kwadrat jest zawsze dodatni moge liczyć na 2pkt?

tyniadynia
Reply to  SzaloneLiczby

A jak taką postać podzieliłam sobie jeszcze przez 3, żeby pozbyć się tej trójki z przodu to jest poprawnie? Bo uzasadnienie mam dobrze napisane, ale właśnie jeszcze to sobie podzieliłam i teraz nie jestem pewna ;)

nat123

Jeżeli w nierówności pojawił się błąd w jednym miejscu zerowym (odwrotny znak) i przedział jest błędny, ale tok rozumowania był dobry, jest szansa na punkt?

Paula

Dzień dobry. Jeśli w zadaniu nr 30 wynik mam dobry ale napisałam dwa nawiasy (nieskończoność, -1> <4, nieskończoność) nie wiem czemu, zamiast jednego to wtedy jest tylko 1 punkt?

Paula
Reply to  SzaloneLiczby

Dziękuję :)

xfthj

Czy w zadaniach 5,10,14,18,21 są na pewno prawidłowe odpowiedzi? Na innej stronie do tych zadań były podane inne

Aleksandra

Jeśli w 31 podzieliłam ta nierówność na 3 to przyznają punkty?

Anonim

Czy zadania 5 jest dobrze zrobione? Pytam dla pewnosci ponieważ na Inetrii w 5 zadaniu jest zaznaczona odpowiedź A. Niech ktoś mi powie czy mam dobrze bo zaznaczyłem również odpowiedz D

Oskar

Cześć, w zadaniu 35 z rachunkiem prawdopodobieństwa oni 1 pkt daja za wyliczenie omegi a drugi za poprawny wynik, tak? Bo nie pamietam czy przypadkiem tabelki nie zrobilem tak, ze zrobilem zbior 5,6,7,8,9, ale na gorze zrobilem 1,2,3,4,5. Mimo to wyszedl mi wynik 13/15

ola

Czy obliczając tylko „b” w zadaniu 32 dostane punkt?

Zosia

Czy jak w zadaniu otwartym na obliczenie b i c, obliczyłam drugie miejsce zerowe, podstawiłam do wzoru na fx z miejscami zerowymi, ale źle wyliczyłam chyba finalnie to b i c, i narysowałam też tą funkcję w układzie równań, tylko że ramionami do dołu (bo nie zauważyłam ze wzoru, że a jest 1), ale napisałam, że jest to rysunek pomocniczy, to czy chociaż 1 punkt na 2 mogą mi przyznać? Za wyliczenie tego x2 i zapisanie wzoru z nimi na funkcję?

Zosia

Czy w zad. 36 jeśli rozwiązałam wszystko dobrze, ale nie zapisałam, że x2 oprócz pierwiastka z 162 może się też równać – pierw. z 162, to czy dostanę za to zadanie 5 punktów?

ola

Czy w zadaniu 32 dostanę punkt jeżeli „b” wyszło mi 4 ?

ola
Reply to  ola

dziękuję

EL

Czy jeśli w zadaniu 35 zrobiłam tabelkę i w tabelce były wszystkie liczby zaznaczone które dają wynik parzysty ale ich nie wypisałam to będę mieć 2pkt?
Omega zapisana. Tylko zdarzenia sprzyjające zrobiłam w tabeli.
Egzaminator może to nie uznać?

Opek

Wyskoczyła mi stronka z maturą z formuły 2015 to se otworzyłem i tak na szybko przeleciałem. Spojrzałem na zadanie 36 (ostatnie) i postanowiłem spróbować. Z polem powierzchni poszło bardzo łatwo a jeżeli chodzi o obliczenie cosinusa to musiałem tylko znaleźć definicje w necie jak się oblicza. Sprawdziłem odp i okazało się że zrobiłem dobrze. I uwaga jestem w 8 klasie. Dziwne , ze cos tak łatwego może być na maturze i to za 5 pkt.

Bombadil

Mała dygresja do zadania 21. W arkuszu odpowiedzi przy A, B, C, D są w innej kolejności niż przy podanym tutaj rozwiązaniu. Rozwiązanie jest poprawne. Pozdrawiam.