Matura poprawkowa – Matematyka – Sierpień 2023 (stara matura) – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury poprawkowej na poziomie podstawowym – sierpień 2023 (formuła 2015). Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura poprawkowa z matematyki (poziom podstawowy) - Sierpień 2023 (stara matura - formuła 2015)

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(log_{25}1-\frac{1}{2}log_{25}5\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(3\sqrt{45}-\sqrt{20}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) W ramach wyprzedaży sezonowej płaszcz o początkowej wartości \(240 zł\) przeceniono na \(200 zł\). Zatem cenę tego płaszcza obniżono o:

Zadanie 4. (1pkt) Wartość wyrażenia \(\dfrac{3^{-1}}{\left(-\frac{1}{9}\right)^{-2}}\cdot81\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Wartość wyrażenia \((2-\sqrt{3})^2-(\sqrt{3}-2)^2\) jest równa:

Zadanie 6. (1pkt) W układzie współrzędnych \((x,y)\), punkt \((-8,6)\) jest punktem przecięcia prostych o równaniach:

Zadanie 7. (1pkt) Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-3(x-1)\le\dfrac{5-3x}{3}\) jest przedział:

Zadanie 8. (1pkt) Równanie \((x^2-3x)(x^2+1)=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie:

Zadanie 9. (1pkt) Funkcja \(f\) jest określona dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) wzorem \(f(x)=\dfrac{x-k}{x^2+1}\), gdzie \(k\) jest pewną liczbą rzeczywistą. Ta funkcja spełnia warunek \(f(1)=2\).
Wartość współczynnika \(k\) we wzorze tej funkcji jest równa:

Zadanie 10. (1pkt) Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f\) jest liczba \(1\). Wykres tej funkcji przechodzi przez punkt \((-1,4)\). Wzór funkcji \(f\) ma postać:

Zadanie 11. (1pkt) Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=(x-13)^2-256\). Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba \((-3)\). Drugim miejscem zerowym funkcji \(f\) jest liczba:

Zadanie 12. (1pkt) W układzie współrzędnych \((x,y)\) narysowano wykres funkcji \(y=f(x)\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Funkcja \(f\) jest rosnąca w przedziale:

Zadanie 13. (1pkt) W układzie współrzędnych \((x,y)\) narysowano wykres funkcji \(y=f(x)\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Funkcja \(g\) jest określona za pomocą funkcji \(f\) następująco: \(g(x)=f(-x)\) dla każdego \(x\in\langle-7,-5\rangle\cup\langle-4,4\rangle\cup\langle5,7\rangle\). Na jednym z rysunków A–D przedstawiono, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), wykres funkcji \(y=g(x)\).

Wykres funkcji \(y=g(x)\) przedstawiono na rysunku:

Zadanie 14. (1pkt) Funkcja kwadratowa \(f\), określona wzorem \(f(x)=-(x-1)(x-5)\), przyjmuje wartość:

Zadanie 15. (1pkt) Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=(-1)^n\cdot\frac{n+1}{2}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:

Zadanie 16. (1pkt) Czterowyrazowy ciąg \((-2, 1, x, y)\) jest geometryczny. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa:

Zadanie 17. (1pkt) Koło ma promień równy \(3\). Obwód wycinka tego koła o kącie środkowym \(30°\) jest równy:

Zadanie 18. (1pkt) Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(cos\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{7}\). Sinus kąta \(\alpha\) jest równy:

Zadanie 19. (1pkt) W okręgu \(O\) kąt środkowy \(\beta\) oraz kąt wpisany \(\alpha\) są oparte na tym samym łuku. Kąt \(\beta\) ma miarę o \(40°\) większą od kąta \(\alpha\). Miara kąta \(\beta\) jest równa:

Zadanie 20. (1pkt) Pole trójkąta równobocznego o wysokości \(3\) jest równe:

Zadanie 21. (1pkt) Każdy z kątów wewnętrznych dziesięciokąta foremnego ma miarę:

Zadanie 22. (1pkt) Obwód trójkąta prostokątnego \(ABC\) jest równy \(L\). Na boku \(CB\) tego trójkąta obrano punkt \(E\), a na boku \(AB\) obrano punkt \(D\) tak, że \(DE||AC\) oraz \(|AD|:|DB|=3:4\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Obwód trójkąta \(BED\) jest równy:

Zadanie 23. (1pkt) W układzie współrzędnych \((x,y)\) dane są prosta \(k\) o równaniu \(y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{4}\) oraz punkt \(P=(12,-1)\).

Prosta przechodząca przez punkt \(P\) i równoległa do prostej \(k\) ma równanie:

Zadanie 24. (1pkt) W układzie współrzędnych \((x,y)\) punkt \(A=(-1,-4)\) jest wierzchołkiem równoległoboku \(ABCD\). Punkt \(S=(2,2)\) jest środkiem symetrii tego równoległoboku.

Długość przekątnej \(AC\) równoległoboku \(ABCD\) jest równa:

Zadanie 25. (1pkt) Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą \(6\). Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:

Zadanie 26. (1pkt) Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą \(6\). Cosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego graniastosłupa do płaszczyzny podstawy graniastosłupa jest równy:

Zadanie 27. (1pkt) W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym stosunek pola powierzchni bocznej do pola podstawy jest równy \(12\). Wynika stąd, że w tym ostrosłupie stosunek wysokości ściany bocznej do krawędzi podstawy jest równy:

Zadanie 28. (1pkt) Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich stu pracowników pewnej firmy za styczeń 2023 roku.
matura z matematyki

Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2023 roku jest równa:

Zadanie 29. (1pkt) Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym cyfry się nie powtarzają, jest:

Zadanie 30. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(5-x^2\gt3x+1\)

Zadanie 31. (2pkt) Ciąg \((3x^2+5x, \quad x^2, \quad 20-x^2)\) jest arytmetyczny. Oblicz \(x\).

Zadanie 32. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej \(x\) i dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej \(y\) takiej, że \(x\gt2y\), prawdziwa jest nierówność \(x^2+3xy-10y^2\gt0\).

Zadanie 33. (2pkt) Dany jest trapez równoramienny \(ABCD\), w którym podstawa \(CD\) ma długość \(6\), ramię \(AD\) ma długość \(4\), a kąty \(BAD\) oraz \(ABC\) mają miarę \(60°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 34. (2pkt) Rozwiąż równanie \(\dfrac{2x-3}{3x-2}=\dfrac{1}{2x}\)

Zadanie 35. (2pkt) Ze zbioru pięciu liczb \({1,2,3,4,5}\) losujemy bez zwracania kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że obie wylosowane liczby są nieparzyste.

Zadanie 36. (5pkt) Punkty \(A=\left(\frac{22}{5},-\frac{21}{5}\right)\), \(B=(6,7)\) oraz \(C=(-9,2)\) są wierzchołkami trójkąta \(ABC\). Symetralna boku \(AB\) tego trójkąta przecina bok \(BC\) w punkcie \(D\). Oblicz współrzędne punktu \(D\).

Ten arkusz możesz pobrać w formie PDF:

Jeśli zdawałeś/aś maturę w nowej formule (formuła 2023), to arkusz oraz odpowiedzi do zadań znajdą się tutaj:

34 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Lol

Kiedy będą wyniki ?.

prosze bardzo

1.A
2.D
3.A
4.A
5.B
6.D
7.C
8.B
9.A
10.C
11.D
12.B
13.B
14.D
15.B
16.A
17.B
18.B
19.B
20.C
21.C
22.C
23.B
24.D
25.D
26.B
27.B
28.A
29.D

Kacper
Reply to  prosze bardzo

Masz dwa drobne błędy. w zadaniu 17 odpowiedź D, a nie B i w zadaniu 27 odpowiedź C, a nie B

Hej
Reply to  prosze bardzo

A w zadaniu 17.1/2pi czy 1/2pi+6?

Krzysiu2
Reply to  prosze bardzo

Hej mam pytanie czy na maturze poprawkowej tak samo są pomieszane odpowiedzi?

grzechu997

niepospieszając, czekam z niecierpliwością. może za 5 razem się uda :))

Szymon

Dlaczego przy niektórych jest „brak poprawnej odpowiedzi”? Oznacza to, że zadania nie da się rozwiązać bo są złe dane lub odpowiedzi?

Karolina

P(A) nie powinno wyjść 3/20???

Adam
Reply to  SzaloneLiczby

Jeżeli podałem 6/20 otrzymam za to pkt ?

grzechu997

czemu x∈(−4,1)? nie powinno być x∈(-∞;−4)(1;+∞)?

Ewa

Mam pytanie w zadaniu 34 obliczyłam jeden x czy będę miała za to punkt

winik

jeśli w zadaniu 31 podstawiłem liczby do dobrego wzoru (na wyraz sąsiedni) ale nie zrobiłem obliczeń, to mogę liczyć an jeden punkt?

Molier

W zadaniu 35 zrobiłem tak
100:5 = 20
3*20=60%
60%:2=30%

Będzie chociaż jeden punkt za takie rozwiązanie?

Gryczkov

Czy za odpowiednie obliczenia i odpowiedni wynik, ale brak odpowiedzi pisemnej w zadaniach otwartych odejmują punkty ?

Piotr

Czy jeżeli bok x w trapezie obliczyłem z sin a to dostanę pkt?

Magda12

Trzeba uzyskać 14 czy 15 punktów aby zdać ?

Gość

Nie wiem nie pamiętam co strzelałem, nie wiem czy zdam fajnie gdyby egzaminatorzy naciągali i pomogli zdać w jakiś magiczny sposób

KS4

Czy jeżeli w zadaniu 30 obliczyłem poprawnie tylko x1 lub x2 (a w drugim popełniłem błąd obliczeniowy) to mam szansę dostać jeden punkt w odwołaniu? Wyszło mi 28%…