Matura – Matematyka – Czerwiec 2023 (stara matura) – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matury na poziomie podstawowym – czerwiec 2023 (stara formuła 2015). Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do matury. Ten arkusz maturalny możesz także wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Matura z matematyki (poziom podstawowy) - Czerwiec 2023 (stara matura - formuła 2015)

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(6^{30}:4^{15}\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej \(x\) iloczyn \(\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt[6]{x}\) jest równy:

Zadanie 3. (1pkt) Klient wpłacił do banku \(30 000 zł\) na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości \(7\%\) od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa:

Zadanie 4. (1pkt) Liczba \(log_{2}\frac{1}{8}+log_{2}4\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Liczba \((1+\sqrt{5})^2-(1-\sqrt{5})^2\) jest równa:

Zadanie 6. (1pkt) Do zbioru rozwiązań nierówności \((x-3)(x-2)(x+20)\lt0\) należy liczba:

Zadanie 7. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).
matura z matematyki

Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór:

Zadanie 8. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).
matura z matematyki

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest zbiór:

Zadanie 9. (1pkt) Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\dfrac{x^2+4}{x-2}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq2\). Wartość funkcji \(f\) dla argumentu \(4\) jest równa:

Zadanie 10. (1pkt) Prosta o równaniu \(y=ax+b\) przechodzi przez punkty \(A=(-3;-1)\) oraz \(B=(4;3)\). Współczynnik \(a\) w równaniu tej prostej jest równy:

Zadanie 11. (1pkt) Wykresy funkcji liniowych \(f(x)=(2m+3)x+5\) oraz \(g(x)=-x\) nie mają punktów wspólnych dla:

Zadanie 12. (1pkt) Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=ax^2+bx+1\), gdzie \(a\) oraz \(b\) są pewnymi liczbami rzeczywistymi, takimi, że \(a\lt0\) i \(b\gt0\). Na jednym z rysunków A–D przedstawiono fragment wykresu tej funkcji. Fragment wykresu funkcji \(f\) przedstawiono na rysunku:

Zadanie 13. (1pkt) Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=\dfrac{n-2}{3}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(10\) jest równa:

Zadanie 14. (1pkt) Ciąg \((a_{n})\), określony wzorem \(a_{n}=-2^{n}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\), jest:

Zadanie 15. (1pkt) Trzywyrazowy ciąg \((1, 4, a+5)\) jest arytmetyczny. Liczba \(a\) jest równa:

Zadanie 16. (1pkt) Ciąg geometryczny \((a_{n})\) jest określony dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). W tym ciągu \(a_{1}=3,75\) oraz \(a_{2}=-7,5\). Suma trzech początkowych wyrazów ciągu \((a_{n})\) jest równa:

Zadanie 17. (1pkt) Dla każdego kąta ostrego \(\alpha\) wyrażenie \(cos\alpha-cos\alpha\cdot sin^2\alpha\) jest równe:

Zadanie 18. (1pkt) Cosinus kąta ostrego \(\alpha\) jest równy \(\frac{2}{3}\). Wtedy \(tg\alpha\) jest równy:

Zadanie 19. (1pkt) Na łukach \(AB\) i \(CD\) okręgu są oparte kąty wpisane \(ADB\) i \(DBC\), takie że \(|\sphericalangle ADB|=20°\) i \(|\sphericalangle DBC|=40°\) (zobacz rysunek). Cięciwy \(AC\) i \(BD\) przecinają się w punkcie \(K\).
matura z matematyki

Miara kąta \(DKC\) jest równa:

Zadanie 20. (1pkt) Pole równoległoboku \(ABCD\) jest równe \(40\sqrt{6}\). Bok \(AD\) tego równoległoboku ma długość \(10\), a kąt \(ABC\) równoległoboku ma miarę \(135°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Długość boku \(AB\) jest równa:

Zadanie 21. (1pkt) Odcinek \(AB\) jest średnicą okręgu o środku \(S\). Prosta \(k\) jest styczna do tego okręgu w punkcie \(A\). Prosta \(l\) przecina ten okrąg w punktach \(B\) i \(C\). Proste \(k\) i \(l\) przecinają się w punkcie \(D\), przy czym \(|BC|=4\) i \(|CD|=3\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Odległość punktu \(A\) od prostej \(l\) jest równa:

Zadanie 22. (1pkt) Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=-x+1\). Funkcja \(g\) jest liniowa. W prostokątnym układzie współrzędnych wykres funkcji \(g\) przechodzi przez punkt \(vP=(0,-1)\) i jest prostopadły do wykresu funkcji \(f\). Wzorem funkcji \(g\) jest:

Zadanie 23. (1pkt) Dane są punkty \(A=(1,7)\) oraz \(P=(3,1)\). Punkt \(P\) dzieli odcinek \(AB\) tak, że \(|AP|:|PB|=1:3\). Punkt \(B\) ma współrzędne:

Zadanie 24. (1pkt) Punkty \(A=(-1,5)\) oraz \(B=(3,-3)\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole kwadratu \(ABCD\) jest równe:

Zadanie 25. (1pkt) Punkt \(S'=(3,7)\) jest obrazem punktu \(S=(3a-1, b+7)\) w symetrii osiowej względem osi \(Ox\) układu współrzędnych, gdy:

Zadanie 26. (1pkt) Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości \(8\) jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa:

Zadanie 27. (1pkt) Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny \(ABCDEFA'B'C'D'E'F\), w którym krawędź podstawy ma długość \(5\). Przekątna \(AD'\) tego graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(45°\) (zobacz rysunek).
matura z matematyki

Pole ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe:

Zadanie 28. (1pkt) Średnia arytmetyczna zestawu pewnych stu liczb całkowitych dodatnich jest równa \(s\). Każdą z liczb tego zestawu zwiększamy o \(4\), w wyniku czego otrzymujemy nowy zestaw stu liczb. Średnia arytmetyczna nowego zestawu stu liczb jest równa:

Zadanie 29. (1pkt) Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych o sumie cyfr równej \(3\) jest:

Zadanie 30. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x(2x-1)\lt2x\)

Zadanie 31. (2pkt) Rozwiąż równanie \((2x^2+3x)(x^2-7)=0\)

Zadanie 32. (2pkt) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) takiej, że \(b\neq a\), prawdziwa jest nierówność \(a^2+3b^2+4\gt2a+6b\).

Zadanie 33. (2pkt) Wykresem funkcji kwadratowej \(f\) jest parabola o wierzchołku w punkcie \(A=(0,3)\). Punkt \(B=(2,0)\) leży na wykresie funkcji \(f\). Wyznacz wzór funkcji \(f\).

Zadanie 34. (2pkt) W trójkącie prostokątnym równoramiennym \(ABC\) o przeciwprostokątnej \(BC\) punkt \(D\) jest środkiem ramienia \(AD\). Odcinek \(CD\) ma długość \(5\) (zobacz rysunek). Oblicz obwód trójkąta \(ABC\).
matura z matematyki

Zadanie 35. (2pkt) Ze zbioru ośmiu kolejnych liczb naturalnych – od \(1\) do \(8\) – losujemy kolejno bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Niech \(A\) oznacza zdarzenie polegające na tym, że suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby \(8\). Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\).

Zadanie 36. (5pkt) W trapezie równoramiennym \(ABCD\) podstawa \(CD\) ma długość \(5\). Punkt \(F=(3,11)\) jest środkiem odcinka \(CD\). Prosta o równaniu \(y=-\frac{4}{3}x+15\) jest osią symetrii tego trapezu oraz \(B=\left(\frac{23}{2};8\right)\). Oblicz współrzędne wierzchołka \(A\) oraz pole tego trapezu.

Ten arkusz możesz pobrać w formie PDF:

Jeśli zdawałeś/aś maturę w nowej formule (formuła 2023), to arkusz oraz odpowiedzi do zadań znajdą się tutaj:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments