Suma dwóch dodatnich liczb a i b jest równa 46

Suma dwóch dodatnich liczb \(a\) i \(b\) jest równa \(46\).Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o \(6\) suma otrzymanych liczb będzie równa \(34\).

Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę suma otrzymanych liczb będzie równa \(69\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Jeżeli każdą z liczb zmniejszymy o \(6\), to suma dwóch liczb będzie o \(12\) mniejsza. To oznacza, że nowa suma dwóch liczb będzie równa \(46-12=34\), czyli zdanie jest prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Jeżeli każdą z liczb zwiększymy o połowę, to suma otrzymanych liczb będzie \(1,5\) razy większa od początkowej, czyli wyniesie \(1,5\cdot46=69\). Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Cos

Nie rozumiem kroku 2