Równanie prostej – zadania maturalne

Równanie prostej - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Prosta o równaniu \(y=-4x+(2m-7)\) przechodzi przez punkt \(A=(2,-1)\). Wtedy:

Zadanie 2. (1pkt) Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy:

Zadanie 3. (1pkt) Dane są punkty \(A=(6,1)\) i \(B=(3,3)\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy:

Zadanie 4. (1pkt) Punkt \(C=(0,2)\) jest wierzchołkiem trapezu \(ABCD\), którego podstawa \(AB\) jest zawarta w prostej o równaniu \(y=2x-4\). Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę \(CD\).

Zadanie 5. (1pkt) Na prostej o równaniu \(y=ax+b\) leżą punkty \(K=(1,0)\) i \(L=(0,1)\). Wynika stąd, że:

Zadanie 6. (1pkt) Dane są punkty \(M=(3,-5)\) oraz \(N=(-1,7)\). Prosta przechodząca przez te punkty ma równanie:

Zadanie 7. (1pkt) Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych \((m-1;\;2m+5)\), gdzie \(m\) jest dowolną liczbą rzeczywistą?

Dodaj komentarz