Potęgi – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Potęgi - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi \(2,28\cdot10^{8}km\). Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\frac{3^2+3^2+3^2}{3^3}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Dane są liczby:

\(a=(-2)^{12} \\

b=(-2)^{11} \\

c=(-2)^{10}\)Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

Zadanie 4. (1pkt) Dane są liczby: \(3, 3^4, 3^{12}\). Iloczyn tych liczb jest równy:

Zadanie 5. (1pkt) Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby \(7\).

$$7^1=7 \\

7^2=49 \\

7^3=343 \\

7^4=2401 \\

7^5=16\;807 \\

7^6=117\;649 \\

7^7=823\;543 \\

7^8=5\;764\;801 \\

7^9=40\;353\;607 \\

...$$Cyfrą jedności liczby \(7^{190}\) jest:

Zadanie 6. (1pkt) Dane są liczby:

I. \(25^{41}\)

II. \(125^{41}\)

III. \(2^{862}\)

IV. \(5^{431}\)

Która z tych liczb jest największa?

Zadanie 7. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie 8. (1pkt) Dane są dwie liczby: \(a=8^5\), \(b=4^5\).

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie 9. (1pkt) \(1\) mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu \(6\cdot10^{23}\) (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w \(0,25\) mola wody?

Zadanie 10. (1pkt) W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. \(1\) toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z \(1\) tony ropy naftowej i równa się \(41\;868 MJ\) (\(1MJ=1\;000\;000J\)). Ilu dżulom równa się \(1\) toe?

4
Dodaj komentarz

placek ziemniaczany

nie można zaznaczyć ;(

IamNotKidding

w zadaniu 5 w wytłumaczeniu i w odpowiedzi jest błąd