Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y=(x+2)(x-4) jest równa

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu \(y=(x+2)(x-4)\) jest równa:

\(-8\)
\(-4\)
\(1\)
\(2\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie równania w postaci ogólnej.

Zanim przejdziemy do wyznaczenia pierwszej współrzędnej wierzchołka musimy przekształcić to równanie z postaci iloczynowej do ogólnej, zatem:
$$y=(x+2)(x-4) \\
y=x^2-4x+2x-8 \\
y=x^2-2x-8$$

Krok 2. Obliczenie pierwszej współrzędnej.

Dla paraboli określonej wzorem ogolnym \(y=ax^2+bx+c\) współrzędna \(p\) jej wierzchołka \(W=(p;q)\) wyraża się wzorem:
$$p=\frac{-b}{2a} \\
p=\frac{-(-2)}{2\cdot1} \\
p=\frac{2}{2} \\
p=1$$

Odpowiedź:

C. \(1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments