Na wykresie słupkowym poniżej podano rozkład miesięcznych zarobków wszystkich pracowników

Na wykresie słupkowym poniżej podano rozkład miesięcznych zarobków wszystkich pracowników w pewnej firmie \(F\). Na osi poziomej podano - wyrażone w tysiącach złotych - miesięczne wynagrodzenie netto pracowników firmy \(F\), a na osi pionowej przedstawiono liczbę osób, która osiąga podane zarobki.

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Dominantą miesięcznych zarobków w firmie \(F\) jest:

A.
B.
C.
\(10\) tys. zł
\(4,5\) tys. zł
\(4\) tys. zł
ponieważ
1
2
3
tę wartość zarobków osiąga najwięcej osób w firmie \(F\).
ta wartość zarobków jest największa w firmie \(F\).
iloczyn tej wartości zarobków i liczby osób z takimi zarobkami jest największy w firmie \(F\).

Zadanie 1.2. (2pkt) Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe.

Medianą miesięcznych zarobków w firmie \(F\) jest \(.................\) tys. zł.

Zadanie 1.3. (2pkt) Oblicz, jaki \(\%\) liczby wszystkich pracowników firmy \(F\) stanowią osoby zarabiające \(5,5\) tys. zł lub mniej.

Zadanie 1.4. (2pkt) Oblicz średnią miesięcznego wynagrodzenia netto wszystkich pracowników firmy \(F\). Wynik podaj bez zaokrąglania.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments