Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y), dane są punkty A=(1,2) oraz B=(3,7)

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), dane są punkty \(A=(1,2)\) oraz \(B=(3,7)\). Punkty \(A_{0}\) oraz\(B_{0}\) są odpowiednio obrazami punktów \(A\) i \(B\) w symetrii środkowej o środku w punkcie \(O=(0,0)\).Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty \(A_{0}\) i \(B_{0}\) jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie współrzędnych punktów \(A_{0}\) oraz \(B_{0}\).
Symetria względem punktu \(O=(0,0)\) oznacza, że każdy przekształcony punkt zmieni wartości obydwu współrzędnych na liczby przeciwne. W związku z tym:
\(A_{0}=(-1,-2)\)
\(B_{0}=(-3,-7)\)

Krok 2. Obliczenie współczynnika kierunkowego.
Chcąc obliczyć współczynnik \(a\) wystarczy skorzystać z następującego wzoru z tablic maturalnych:
$$a=\frac{y_{B_0}-y_{A_0}}{x_{B_0}-x_{A_0}} \\
a=\frac{-7-(-2)}{-3-(-1)} \\
a=\frac{-7+2}{-3+1} \\
a=\frac{-5}{-2} \\
a=\frac{5}{2}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments