Dany jest trójkąt ABC. Na boku AB tego trójkąta wybrano punkt D

Dany jest trójkąt \(ABC\). Na boku \(AB\) tego trójkąta wybrano punkt \(D\), taki, że \(|AD|=\frac{1}{4}|AB|\), a na boku \(BC\) wybrano taki punkt \(E\), że \(|BE|=\frac{1}{5}|BC|\) (zobacz rysunek poniżej). Pole trójkąta \(ABC\) jest równe \(20\).

matura z matematykiOblicz pole trójkąta \(DBE\).

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Do zadania można podejść na różne sposoby, ale najprostszą metodą wydaje się być wykorzystanie tak zwanego "wzoru na pole trójkąta z sinusem", czyli wzoru \(P=\frac{1}{2}ab\cdot sin\alpha\).

Oznaczmy sobie kąt przy wierzchołku \(B\) jako kąt \(\alpha\).
matura z matematyki

Krok 2. Zapisanie wzorów na pole trójkąta \(ABC\) oraz \(DBE\).
Wiemy, że pole trójkąta \(ABC\) jest równe \(20\). Rozpiszmy sobie zatem ten trójkąt przy wykorzystaniu wzoru na pole z sinusem:
$$P_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot |AB|\cdot|BC|\cdot sin\alpha \\
20=\frac{1}{2}\cdot |AB|\cdot|BC|\cdot sin\alpha \\
|AB|\cdot|BC|\cdot sin\alpha=40$$

Teraz rozpiszmy w identyczny sposób pole trójkąta \(DBE\):
$$P_{DBE}=\frac{1}{2}\cdot |DB|\cdot|BE|\cdot sin\alpha$$

Krok 3. Obliczenie pola powierzchni trójkąta \(DBE\).
Z treści zadania wiemy, że \(|AD|=\frac{1}{4}|AB|\), czyli tym samym \(|DB|=\frac{3}{4}|AB|\) Dodatkowo wiemy, że \(|BE|=\frac{1}{5}|BC|\). Podstawiając te dane do powyższego wzoru, otrzymamy:
$$P_{DBE}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}|AB|\cdot\frac{1}{5}|BC|\cdot sin\alpha \\
P_{DBE}=\frac{3}{40}\cdot|AB|\cdot|BC|\cdot sin\alpha$$

W poprzednim kroku obliczyliśmy, że \(|AB|\cdot|BC|\cdot sin\alpha=40\), zatem:
$$P_{DBE}=\frac{3}{40}\cdot40 \\
P_{DBE}=3$$

Odpowiedź

\(P_{DBE}=3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments